Ogłoszenie o naborach grantowych (1/2021/G, 2/2021/G, 3/2021/G)

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 18 listopada do dnia 17 grudnia 2021 r. będą prowadzone nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020


OGŁOSZENIE NABORU O POWIERZENIE GRANTU NR 1/2021/G Przedsięwzięcie 1.1.1 Aktywni razem

OGŁOSZENIE NABORU O POWIERZENIE GRANTU NR 2/2021/G Przedsięwzięcie 1.3.1 Tacy sami

OGŁOSZENIE NABORU O POWIERZENIE GRANTU NR 3/2021/G Przedsięwzięcie 3.2.1 Nuda? Nie u nas!

  1. Wzór wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego
  2. Generatory wniosków:

Konkurs 1/2021/G Realizacja projektów międzypokoleniowych

Konkurs 2/2021/G Promocja młodzieży i grup 50+ w środowisku pracy

Konkurs 3/2021/G Realizacja materiałów i kampanii promujących całościowo ofertę turystyczną obszaru, opracowanie nowych produktów turystycznych obszaru


3. Instrukcja Generatora Wniosków

4. Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców

5. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych LGD AKTYWNI RAZEM w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

6. Karta zgodności z LSR

7. Weryfikacja PROW

8. Weryfikacja celów i wskaźników LSR

9. Karta oceny wg lokalnych kryteriów

10. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR)

11. Wzór umowy o powierzeniu grantu

12. Wzór wniosku o rozliczenie grantu / sprawozdanie z realizacji grantu

13. Załącznik do wniosku o rozliczenie grantu – zestawienie rzeczowo-finansowe/ szczegółowy opis zadania

14. Załącznik do wniosku o rozliczenie grantu – wykaz dokumentów księgowych

15. Instrukcja rozliczenia transzy grantu

16. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu/ zasobach/kwalifikacjach, prowadzonej działalności

17. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną

18. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych (klauzula RODO Grantobiorcy)

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości