Jeziora

Ważnym elementem walorów przyrodniczych regionu są jeziora powstałe w wyniku erozyjnej działalności wód lodowcowych (jeziora rynnowe), bądź w dnach wytopisk polodowcowych (jeziora morenowe). Jeziora rynnowe charakteryzują się wydłużonym kształtem, stromymi brzegami, są głębokie z licznymi progami i przegłębieniami w dnie. Jeziora morenowe są płytkie, o owalnym kształcie i mało urozmaiconej linii brzegowej. W granicach regionu znajduje się około 70 jezior, tworzących Pojezierze Gostynińskie. Niemal wszystkie jeziora znajdują się w Kotlinie Płockiej, w granicach pradoliny Wisły. Orientacyjną południową granicę Pojezierza wyznacza linia Gąbin – Szczawin. Zestawienie ważniejszych jezior obszaru opracowania prezentuje poniższa tabela

 

Tabela II.2. Ważniejsze jeziora obszaru opracowania.
Źródło: Program Ochrony Środowiska Powiatu Płockiego, Program Ochrony Środowiska Powiatu Włocławskiego, Kompleksowy Program Ochrony Środowiska na terenie Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.

 

Gmina

Zbiornik wodny

Pow. [km2]

Głęb. max. [m]

Objęt. [tys. m3]

Charakterystyka

Baruchowo

 

Goreńskie

0,553

6,5

1693,3

25 % otoczenia stanowi bór porastający znajdujące się nad brzegiem wydmy. Jezioro jest objęte strefą ciszy:

i jest użytkowane rekreacyjnie.

Skrzyneckie

0,268

10,5

1542

wysokie i piaszczyste brzegi jeziora w 70 % porasta bór, jezioro jest intensywnie użytkowane rekreacyjnie

Grodno

0,152

592,8

 

wysokie zbocza rynny jeziora rozcinają liczne wąwozy, zbiornik otaczają rzadkie zespoły leśne jak ols porzeczkowy, łęg wiązowo- jesionowy i grąd niski

Trzeboskie

0,107

2

195,5

brzegi trudnodostępne, w 80% zarośnięte szerokim pasmem szuwarów

Radziszewskie

0,085

2,9

 

10% otoczenia stanowią olsy i bór świeży, jezioro użytkowane rekreacyjnie

Kowal

 

Rakutowskie

3,000

2,8

3228,5

Rozległe, zarastające jezioro na bagnach, ostoja licznych ptaków wodnych i błotnych

Krzewenckie

0,393

7,6

1674

dno przecięte dwoma korytami potoków polodowcowych, na północy i wschodzie zbiornik otaczają bory sosnowe, stanowiące 20% jego otoczenia

Lubiechowskie

0,168

4

459

dno jeziora płaskie, brzegi strome, od północy jezioro otacza wysoki wał piaszczysty porośnięty borem świeżym, stanowiącym 50% otoczenia zbiornika, jezioro użytkowane rekreacyjnie

Włocławek

 

Wikaryjskie

0,600

13,6

2446,2

rynnowe, w 90% zbiornik otaczają bory świeże, szuwary pokrywają 80% linii brzegowej, nad jeziorem koncentruje się ruch turystyczny Włocławka

Gościąż

0,455

23,2

2443,3

Położone w ciągu jezior „Na jazach”, zbocza wydm wokół jezior porastają bory sosnowe, olsy i łęgi, brzegi niedostępne i bagniste, ze względu na unikalne osady denne, w zachowała się wyraźna mikroaminacja, zbiornik nie jest udostępniony do rekreacji

Radyszyn

0,311

10,9

 

w południowo-wschodniej części jeziora 30% brzegów jest zabagnionych, a 90% otoczenia stanowi bór świeży

Telążna

0,256

2,7

235

rynnowe, brzegi jeziora w 60% porasta bór świeży

Łuba

0,104

 

135,2

Śródleśna polana nad brzegiem jeziora wyposażona jest w urządzenia turystyczne, tworzące dogodne warunki do rekreacji i wypoczynku

Widoń

0,102

 

234,6

Zbiornik płytki, zarastający

Wójtowskie Duże

0,206

8,0

465,3

brzegi jeziora utworzone przez wydmy pokryte w 70% borem świeżym

Gostynin

 

Lucieńskie

2,030

20

 

brzegi jeziora zróżnicowane, na ogół dostępne, dobrze zagospodarowane turystycznie

Białe

1,502

30

14948

brzegi jeziora wysokie, mało urozmaicone, zagospodarowane turystycznie

Sumino

0,356

7

1245,6

jezioro rynnowe, lasy otaczają jezioro w 35%

Przytomne

0,366

9

 

brzegi strome, częściowo porośnięte lasami. Uchodzi za najstarsze i najrybniejsze jezioro całego regionu

Drzesno

0,138

2

214,5

brzegi trudno dostępne

Gościąż

0,126

 

88,2

zbiornik ma charakter stawu, wykorzystywany w celach rybackich

Staw Gaśno

0,090

2

 

jezioro stanowi miejsce wylęgu wielu gatunków ptactwa wodnego i błotnego.

Zalew Piechota

0,070

2

 

zbiornik retencyjny wykorzystywany rekreacyjnie, z plażą i zapleczem gastronomicznym.

Łąck

 

Zdworskie

3,554

5

7566

dno płaskie z wąskim rowem opadającym w południowej części jeziora do 5,5 m poniżej lustra wody, brzegi jeziora zalesione z dobrze rozwiniętą infrastrukturą turystyczną

Łąckie Duże

0,550

4,5

1665

jezioro ma charakter naturalnego zbiornika zaporowego powstałego na skutek spiętrzenia wód przez utwory lodowcowe, bory otaczają zbiornik w 65%

Ciechomickie

0,419

8,2

2201,3

jezioro charakteryzuje się dużą przejrzystością oraz złocistą, żwirową plażą

Górskie

0,431

7,2

1419

rynnowe, polodowcowe, długości 1900 m i szerokości 300 m, średnia głębokość 2,9m

Łąckie Małe

0,356

2

322,4

jezioro otaczają w 60% bory, zbiornik ma charakter stawu podlegającego procesowi naturalnego zarastania

Szczawin Kościelny

Szczawińskie

0,370

 

370

zbiornik stanowi ostoję ptactwa wodnego, teren wokół jeziora podmokły

SUMA

 

17,118

     

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości