Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia jest organem składającym się z Prezesa, Wiceprezesa i 9 osób – członków Zarządu.

Skład  Zarządu Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu: Agnieszka Żukowska

Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Jadczak

Członkowie Zarządu:

Ludwik Ryncarz

Barbara Snopek

Edmund Zieliński

Andrzej Dwojnych

Mirosław Krysiak

Jan Paweł Kraśniewski

Krzysztof Woźniak

Arkadiusz Boruszewski

Paweł Kalinowski

Wybór Prezesa i Wiceprezesa Zarządu należy do kompetencji Zarządu i dokonywany jest na pierwszym posiedzeniu Zarządu.

Do kompetencji Zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia,
 • kierowanie procesem opracowywania i realizacji LSR oraz innych wymaganych przepisami dokumentów,
 • uchwalanie zmian LSR wynikających z wezwań Instytucji Zarządzającej, Instytucji Wdrażającej, wyników monitoringu i oceny własnej wdrażania LSR lub wynikających ze zmian aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących wdrażania Podejścia Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie,
 • ogłaszanie konkursów, przyjmowanie i przedkładanie wniosków Radzie, celem dokonania wyboru do realizacji w ramach LSR,
 • opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie Członków,
 • współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej,
 • składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
 • podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zebrania Członków,
 • przygotowywaniu wniosków do Walnego Zebrania Członków o odwołanie członka Rady,
 • uchylenie uchwały Rady niezgodnej z aktami wewnętrznymi dotyczącymi działalności LGD,
 • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia spełniających warunki statutowe oraz odmowa przyjęcia w poczet członków, a także podejmowanie uchwał o ustaniu członkostwa i wykluczeniu ze Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami niniejszego statutu,
 • czuwanie nad terminowym uiszczeniem składek członkowskich oraz gospodarowanie nimi,
 • zabezpieczenie obsługi administracyjno – biurowej do prowadzenia spraw Stowarzyszenia, w tym zatrudnianie Dyrektora Biura i innych pracowników, ustalanie struktury zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia – przy uwzględnieniu postanowień § 10 ust 2,
 • ustalanie regulaminów obowiązujących w Stowarzyszeniu z wyłączeniem regulaminów zastrzeżonych do kompetencji innych władz,
 • przygotowywanie projektu planu finansowego Stowarzyszenia,
 • ustalenie warunków pokrycia kosztów ponoszonych przez członków organów Stowarzyszenia w związku z udziałem w posiedzeniach tych organów lub przez osoby niezrzeszone w Stowarzyszeniu, które realizują zadania zlecone przez Stowarzyszenie, w tym przez Biuro Stowarzyszenia,
 • wykonywanie innych działań wymaganych przepisami lub związanych z realizacją zadań i celów Stowarzyszenia, o ile nie zostały one wyraźnie zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, przy czym dla ich podjęcia wymagana jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.   Organizację i tryb pracy Zarządu określi regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.   Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu, z których co najmniej jeden pełni funkcję Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości