Członkowie

Stowarzyszenia AKTYWNI RAZEM  składa się obecnie z 72 członków zwyczajnych.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

-propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,

-przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

-godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o jego dobre imię,

-regularnie opłacać składki członkowskie,

-brać udział w Walnym Zebraniu Członków,

Członkowie zwyczajni mają prawo:

-wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,

-składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

-uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z prawem głosu,

-brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym, szkoleniowym lub kulturalnym,

-wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

-korzystać z pomocy organizacyjno

– technicznej oraz poradnictwa Stowarzyszenia.

Wstępujący członek zwyczajny określa swą przynależność do jednej z trzech grup sektorowych określonych w § 2 ust 2 Statutu Stowarzyszenia:

-sektora publicznego,

-sektora społecznego,

-sektora gospodarczego.

Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków.Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału każdego roku. Członkowie wstępujący do Stowarzyszenia zobowiązani są do uiszczenia składki w kwocie wyliczonej przez Zarząd, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o ich przyjęciu do Stowarzyszenia.

Statut 

Członkowie Stowarzyszenia LGD AKTYWNI RAZEM

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości