Rada

Rada

Rada Stowarzyszenia jest organem składającym się z 15 członków.

Skład  Rady Stowarzyszenia:

 1. Paulina Szczesna –  sektor: społeczny
 2. Monika Deja – sektor:  społeczny
 3. Gabriel Wieczorek – sektor:  publiczny (władza publiczna)
 4. Agnieszka Marciniak – sektor : publiczny (władza publiczna)
 5. Janusz Witeczek –  sektor: społeczny
 6. Mateusz Szymański – sektor: gospodarczy
 7. Paulina Toruniewska – sektor:  publiczny (władza publiczna)
 8. Piotr Kwiatkowski – sektor: publiczny (władza publiczna)
 9. Damian Krysiak – sektor: gospodarczy
 10. Katarzyna Mikołajczyk – sektor: publiczny (władza publiczna)
 11. Michał Wojnarowski – sektor: społeczny
 12. Ireneusz Paweł Kamiński – sektor: społeczny
 13. Katarzyna Wrześniewska – Kamińska – sektor: publiczny oraz społeczny
 14. Aneta Kajak-Kołodziejska – sektor:  gospodarczy
 15. Tomasz Nowacki – sektor: publiczny oraz społeczny

Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady należy do kompetencji Rady i dokonywany jest na pierwszym posiedzeniu Rady. Skład Rady oraz podejmowane przez nią uchwały muszą spełniać następujące wymogi:

 1. żadna z grup interesu określonych w § 2 Statutu nie posiada więcej niż 49% praw głosu,
 2. co najmniej połowę członków Rady stanowią podmioty lub przedstawiciele reprezentujący: partnerów gospodarczych i społecznych oraz mieszkańców, podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, w tym działające na rzecz ochrony środowiska, organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, równouprawnienia płci i niedyskryminacji,
 3. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru operacji pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, zgodnie z opracowaną pisemną, niedyskryminującą i przejrzystą procedurą wyboru oraz na podstawie obiektywnych kryteriów wyboru, przy jednoczesnym zapewnieniu  uniknięcia konfliktów interesów.   Decyzje podejmowane przez Radę zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, przy czym dla ich podjęcia wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady.   Rada działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Członków.

REGULAMIN RADY LGA AKTYWNI RAZEM z 24 maja 2018 r.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości