Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest organem kontrolnym składającym się z 3 członków.

 

Skład  Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Jan Kazimierz Krzewicki

 

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Ewa Smuk Stratenwerth

 

Sekretarz Komisji Rewizyjnej:

Adamska Jadwiga

 

 

Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji należy do kompetencji Komisji Rewizyjnej i dokonywany jest na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

 

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu oraz Rady w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrola przynajmniej raz w roku bieżącej działalności Stowarzyszenia, a przede wszystkim jego gospodarki finansowej pod względem legalności, celowości i prawidłowości wydatków oraz płacenia składek,
  2. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
  3. występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi,
  4. występowanie do władz Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych kontroli,
  5. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  6. kontrola rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym szczególnie sprawozdań finansowych oraz wydawanie opinii w tym zakresie,
  7. występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określi regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, przy czym dla ich podjęcia wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

 

Wydarzenia
<< Wrz 2023 >>
MTWTFSS
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Pogoda

Polecamy