Rezerwaty

Olszyny Rakutowskie – rezerwat częściowy, leśny utworzony w 1978 r., położony w gminie Baruchowo. Celem ochrony jest zachowanie olsów i łęgów jesionowo – olszowych tworzących największy na Kujawach kompleks lasów liściastych oraz miejsca gniazdowania m.in. bociana czarnego. Powierzchnia rezerwatu wynosi 174,62 ha. W granicach rezerwatu znajduje się ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Niecka Kłócieńska” oraz trasa ornitologiczna po Niecce Kłócieńskiej.

 

 „Rezerwat leśny “Olszyny Rakutowskie”.

 

Grodno – rezerwat leśno-jeziorny, utworzony w 2001 r., znajdujący się w granicach gminy Baruchowo. Ochronie podlegają biocenozy leśne łęgów i niskiego grądu na powierzchni 132,88 ha.

 

Jezioro Rakutowskie – rezerwat faunistyczny utworzony w 1982 r. w celu ochrony największego na Pojezierzu Gostynińskim jeziora oraz terenów przyległych z charakterystycznymi zbiorowiskami roślinnymi oraz miejscami bytowania rzadkich gatunków ptaków. Powierzchnia rezerwatu wynosi 414,07 ha, leży w granicach gminy Baruchowo. Bogactwo awifauny reprezentuje 80 gatunków lęgowych i ponad 30 pojawiających się na przelotach. Do najcenniejszych należą: bocian czarny, kulik wielki, żuraw, batalion, sieweczka obrożna, wodniczka, wąsatka. Unikatową cechą Jeziora Rakutowskiego jest występowanie na prawie trzech czwartych jego dna ramienic. Na terenie rezerwatu biegnie ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Niecka Kłocieńska” oraz trasa ornitologiczna po Niecce Kłocieńskiej.

 

„Jezioro Rakutowskie”

 

Jazy – rezerwat leśny, utworzony w 1963 r. W chwili tworzenia celem ochrony była czapla siwa, aktualnie cennym elementem jest jedynie pozostały starodrzew sosny. Jego powierzchnia liczy 2,62 ha, leży w gminie Włocławek. Rezerwat położony jest w szczytowej partii wysokiej wydmy ciągnącej się w formie długiego wału ze wschody na zachód, noszącego lokalną nazwę „Kruczych Gór”.

 

Wójtowski Grąd – rezerwat leśny, utworzony w 1987 r. w celu ochrony rzadkiego na tym terenie zbiorowiska grądowego ze 100-letnimi okazami lip i boru mieszanego na obszarach wydmowych. Obszar rezerwatu leży na terenie gminy Włocławek, jego powierzchnia wynosi 3,52 ha.

 

Gościąż – rezerwat geomorfologiczny, położony w gminie Włocławek, utworzony w 2000 r. Granice rezerwatu obejmują wody jeziora Gościąż, Brzózka, Mielec i Wierzchoń oraz obszar lasów i bagien otaczających jeziora o łącznej powierzchni 225,05 ha. Celem ochrony jest Zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych, krajobrazowych jeziora Gościąż
o unikalnej w skali kraju specyfice i charakterze osadów dennych zachowanych w stanie niezaburzonym od ponad 12 tys. lat oraz powierzchni leśnej otaczającej zespół jezior.

 

„Rezerwat Gościąż”

Dębice – rezerwat leśny, utworzony w 1998 r., chroniący dobrze zachowane fitocenozy leśne m.in. świetliste dąbrowy, łozowisko i czyżnie oraz łąkowe w tym łąki trzęślicowe i ziołorośla. Powierzchnia rezerwatu wynosi 41,92 ha.

 

Komory – rezerwat jeziorno-leśny, utworzony w 1988 r. w celu zachowania na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego najstarszych fragmentów naturalnego lasu i ochrony rzadkiego na Pojezierzu Gostynińskim zbiorowiska zboczowego grądu nadjeziornego z klonem jaworem. Na szczególną uwagę zasługują również wiekowe, 130-letnie dęby. Obszar rezerwatu liczy 17,75 ha i znajduje się w granicach gminy Gostynin.

 

Dybanka – rezerwat położony w mieście Gostyninie, geomorfologiczny, chroni pagórek ozu subglacjalnego, utworzony w 1988 r. Powierzchnia rezerwatu wynosi 60,30 ha.

 

„Rezerwat Dybanka”

 

Lucień – rezerwat leśny, utworzony w 1988 r. w celu ochrony naturalnych zbiorowisk leśnych boru mieszanego świeżego sosnowo-dębowego oraz fragmentu olsu ze znacznym udziałem jesionu oraz zbocza misy jeziornej Jeziora Lucieńskiego porośniętej przez stare sosny w wieku 80-100 lat. Rezerwat położony jest w gminie Gostynin, jego powierzchnia wynosi 55,44 ha.

 

Lubaty – rezerwat leśno-jeziorny, utworzony w 1988 r. Ochronie podlega jezioro Lubaty, posiadające cechy naturalnego zbiorowiska, otaczające je bagna oraz silnie pofałdowany teren porośnięty borem mieszanym sosnowo-dębowym. Rezerwat, liczący 33,50 ha, znajduje się w gminie Gostynin.

 

Dolina Skrwy – rezerwat krajobrazowo-leśny, położony w gminie Gostynin, utworzony w 1988 r. Ochroną objęty został krajobraz odcinka Skrwy Lewej z naturalnymi zbiorowiskami leśnymi. Powierzchnia rezerwatu wynosi 62,80 ha.

 

Osetnica – rezerwat krajobrazowy, utworzony w 1987 r., chroniący krajobraz doliny Osetnicy z zachowanymi zbiorowiskami leśnymi boru mieszanego, grądu subkontynentalnego i łęgu jesionowo-olszowego oraz rzadkim zbiorowiskiem mszaru sosnowego. Rezerwat leży na granicy gminy i miasta Gostynin, jego powierzchnia wynosi 54,66 ha.

 

Łąck – rezerwat leśny, utworzony w 1979 r. Ochronie podlega drzewostan sosnowy w wieku 190 lat, jedyny tego rodzaju obszar na terenie Niziny Mazowieckiej oraz gniazda czapli siwej. Teren rezerwatu należy do gminy Łąck, jego powierzchnia wynosi 15,50 ha. Na jego obszarze znajduje się ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna.

 

Korzeń – rezerwat leśny, utworzony w 1988 r. w celu ochrony zbiorowisk grądowych z drzewostanem grabowo-dębowym z domieszką sosny. Rezerwat znajduje się w gminie Łąck, jego powierzchnia wynosi 36,32 ha.

 

Dąbrowa Łącka – rezerwat leśno-krajobrazowy, utworzony w 1990 r. Ochroną objęte zostały liczne zbiorowiska roślinne borów mieszanych, grądów, łęgów, jezioro Łąckie Małe oraz urozmaicona rzeźba terenu (oz Łącko-Zdworski). Rezerwat stanowi obszar gminy Łąck, jego powierzchnia liczy 305,87 ha. Przez obszar rezerwatu biegnie ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Lasy Łąckie: Soczewka-Sendeń-Łąck.

 

Jastrząbek – rezerwat krajobrazowo-leśny, utworzony w 1988 r. Celem ochrony jest zachowanie ekosystemów leśnych, bagiennych i jeziornych usytuowanych w marginalnej strefie zlodowacenia bałtyckiego oraz ochrona czystych oligotroficznych jezior: Sendeńskiego i Jeziórko z otaczającymi je bagnami i wkraczającym na taflę wody płem torfowcowym. Rezerwat należy do gminy Nowy Duninów, w jego obszarze, liczącym 463,2 ha, biegnie ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Lasy Łąckie: Soczewka-Sendeń-Łąck.

 

Kresy – rezerwat leśny, położony w gminie Nowy Duninów. Utworzony w 1988 r. w celu ochrony naturalnych zbiorowisk oligotroficznych boru świeżego, mieszanego wilgotnego, bagiennego oraz fragmentu boru suchego. Ochronie podlega również torfowisko przejściowe „Mysadle” z interesującą florą hydrofitową. Powierzchnia rezerwatu wynosi 182,35 ha.

 

Kępa Wykowska – wiślany rezerwat ornitologiczny, utworzony w 1994 r. położony na terenie gmin: Gąbin, Słubice, Bodzanów i Słupno. Jego powierzchnia wynosi 248,0 ha, z czego około 60 % znajduje się w granicach opracowania ZSROW.

 

Wyspy Białobrzeskie – wiślany rezerwat ornitologiczny, utworzony w 1994 r., położony na granicy gminy Słubice i Bodzanów. Powierzchnia rezerwatu liczy 140,0 ha, z czego połowa znajduje się w granicach gminy Słubice.

 

Wyspy Zakrzewskie – wiślany rezerwat ornitologiczny, utworzony w 1994 r., położony na granicy gmin Słubice, Iłów i Bodzanów. Jego powierzchnia wynosi 310,0 ha, z czego niewielkie fragmenty (ok. 10%) znajduje się na terenie gmin Słubice i Iłów.

 

Kępa Antonińska – wiślany rezerwat ornitologiczny, utworzony w 1994 r., położony na terenie gmin Iłów, Mała Wieś i Wyszogród. Z całkowitej powierzchni 475,0 ha około 20 % leży w granicach gminy Iłów.

 

Kępa Rakowska – wiślany rezerwat ornitologiczny, utworzony w 1994 r., obejmujący gminy Iłów i Wyszogród. W granicach opracowania ZSROW znajduje się około 90% powierzchni rezerwatu, liczącej 120,0 ha.

 

Rzepki – rezerwat leśny, utworzony w 1988 r. w celu ochrony fitocenozy boru mieszanego i grądu, położony w gminie Iłów. Jego powierzchnia wynosi 43,94 ha.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości