Ogłoszenie o naborach – GRANTY

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 29 listopada do dnia 20 grudnia 2019 r. będą prowadzone nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Ogłoszenia o naborach wniosków (9/2019/G – 15/2019/G)

Dokumenty do pobrania:

  1. Wzór wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego
  2. Generatory wniosków

Konkurs nr 9/2019/G. Organizacja forów tematycznych dotyczących innowacji społecznych, szkolenia tematyczne dotyczące innowacji społecznych, tematyczne wizyty studyjne – otwórz

Konkurs nr 10/2019/G. Lokalne projekty współpracy dotyczące problemów społecznych, innowacyjne projekty pilotażowe dotyczące problemów społecznych – otwórz

Konkurs nr 11/2019/G. Działania rozwijające kompetencje kluczowe, społeczne i obywatelskie mieszkańców – otwórz

Konkurs nr 12/2019/G. Działania rozwijające kompetencje zawodowe mieszkańców – otwórz

Konkurs nr 13/2019/G. Promocja ekonomii społecznej – opracowanie i dystrybucja informacji, szkolenia i wizyty studyjne – otwórz

Konkurs nr 14/2019/G. Promocja lokalnych wyrobów spożywczych, artystycznych i rzemieślniczych – otwórz

Konkurs nr 15/2019/G. Promocja rolnictwa ekologicznego i rolnictwa wspieranego przez społeczność, szkolenia, wizyty studyjne – otwórz

3. Instrukcja Generatora Wniosków

4. Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców

5. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych LGD AKTYWNI RAZEM w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

6. Karta zgodności z LSR

7. Weryfikacja PROW

8. Weryfikacja celów i wskaźników LSR

9. Karta oceny wg lokalnych kryteriów

10. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR)

11. Wzór umowy o powierzeniu grantu
Oświadczenie dotyczące grup defaworyzowanych do umowy o powierzenie grantu

12. Wzór wniosku o rozliczenie grantu / sprawozdanie z realizacji grantu

13. Załącznik do wniosku o rozliczenie grantu – zestawienie rzeczowo-finansowe/ szczegółowy opis zadania

14. Załącznik do wniosku o rozliczenie grantu – wykaz dokumentów księgowych

Oświadczenia dotyczące grup defaworyzowanych do wniosku o rozliczenie grantu

15. Instrukcja rozliczenia transzy grantu

16. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu/ zasobach/kwalifikacjach, prowadzonej działalności

17. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną

18. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych (klauzula RODO Grantobiorcy)

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW Z DNIA 06.05.2020 DOT. KONKURSÓW 9/2019/G, 10/2019/G, 12/2019/G, 13/2019/G, 15/2019/G

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości