OGŁOSZENIE O NABORACH – OPERACJE

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 29 listopada do dnia 20 grudnia 2019 r. będą prowadzone nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020


Ogłoszenie o naborze wniosków (Konkurs 2/2019 2.1.1. Kowale swego szczęścia)

Ogłoszenie o naborze wniosków (Konkurs 3/2019 2.3.1. Cudze chwalicie…)

Ogłoszenie o naborze wniosków (Konkurs 4/2019 3.3.1. Sama grusza nie wystarczy)

Ogłoszenie o naborze wniosków (Konkurs 5/2019 3.4.1. CO2? Nie dziękuję)

Dokumenty do pobrania:

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (pobierz..)
 2. Formularz wniosku o płatność (pobierz…)
 3. Formularz umowy o udzielenie wsparcia (pobierz…)
 4. Lokalne kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium 
 5. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju, LSR) 
 6. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji 
 7. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (pobierz…) 
 8. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu/ zasobach / kwalifikacjach, prowadzonej działalności (pobierz…)
 9. Zobowiązania informacyjne Wnioskodawcy (pobierz…)
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną (pobierz…)
 11. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych (pobierz…)
 12. Procedura odwoławcza


Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości