Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków o powierzenie grantów

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 13 kwietnia do dnia 27 kwietnia 2018 r. będzie prowadzony uzupełniający nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Dokumenty do pobrania:

 

1. Wzór wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego – otwórz

2. Generator wniosku – otwórz

3. Instrukcja Generatora Wniosków – otwórz

4. Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców – otwórz

5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną – otwórz

6. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych LGD AKTYWNI RAZEM w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 – otwórz

7. Karta zgodności z LSR – otwórz

8. Weryfikacja PROW – otwórz

9. Weryfikacja celów i wskaźników LSR – otwórz

10. Karta oceny wg lokalnych kryteriów – otwórz

11. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR) – otwórz

12. Wzór umowy o powierzeniu grantu – otwórz

13. Wzór wniosku o rozliczenie grantu / sprawozdanie z realizacji grantu – otwórz

14. Załącznik do wniosku o rozliczenie grantu – zestawienie rzeczowo-finansowe – otwórz

15. Załącznik do wniosku o rozliczenie grantu – wykaz dokumentów księgowych – otwórz

16. Instrukcja rozliczenia transzy grantu – otwórz

17. Katalog dopuszczalnych stawek – otwórz

18. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – otwórz

19. Przykładowy wzór zapytania ofertowego – otwórz

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości