Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 15 czerwca do dnia 30 czerwca 2020 r. będą prowadzone nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2020/G

Dokumenty do pobrania:

  1. Wzór wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego
  2. Generator wniosku

Konkurs nr 1/2020/G. Przedsięwzięcie 3.1.1. Jest tylko jedna Ziemia. Konkursy, szkolenia, wizyty studyjne, wydarzenia w zakresie edukacji mieszkańców i podmiotów w tematyce ekologii i ochrony klimatu – otwórz


3. Instrukcja Generatora Wniosków

4. Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców

5. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych LGD AKTYWNI RAZEM w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

6. Karta zgodności z LSR

7. Weryfikacja PROW

8. Weryfikacja celów i wskaźników LSR

9. Karta oceny wg lokalnych kryteriów

10. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR)

11. Wzór umowy o powierzeniu grantu
Oświadczenie dotyczące grup defaworyzowanych do umowy o powierzenie grantu

12. Wzór wniosku o rozliczenie grantu / sprawozdanie z realizacji grantu

13. Załącznik do wniosku o rozliczenie grantu – zestawienie rzeczowo-finansowe/ szczegółowy opis zadania

14. Załącznik do wniosku o rozliczenie grantu – wykaz dokumentów księgowych

Oświadczenia dotyczące grup defaworyzowanych do wniosku o rozliczenie grantu

15. Instrukcja rozliczenia transzy grantu

16. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu/ zasobach/kwalifikacjach, prowadzonej działalności

17. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną

18. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych (klauzula RODO Grantobiorcy)

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości