Ogłoszenia o uzupełniających naborach – GRANTY

Ogłoszenia o uzupełniających naborach wniosków (1/2019/G, 2/2019/G, 3/2019/G, 4/2019/G, 6/2019/G, 8/2019/G)


Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 22 lipca do dnia 14 sierpnia 2019 r. będą prowadzone uzupełniające nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Dokumenty do pobrania:

  1. Wzór wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego
  2. Generatory wniosków

Konkurs nr 1/2019/G. Kształcenie lokalnych liderów, kształcenie animatorów społecznych – otwórz

Konkurs nr 2/2019/G. Organizacja tematycznych wydarzeń integracyjnych z aktywnym udziałem mieszkańców oraz wykorzystaniem animatorów społecznych – otwórz

Konkurs nr 3/2019/G. Realizacja projektów współpracy podmiotów w obrębie sektorów i między nimi, w tym JST i NGO – otwórz

Konkurs nr 4/2019/G. Promocja i rozwój wolontariatu, tworzenie grup samopomocy, tworzenie grup wsparcia: wsparcie psychologiczne grup defaworyzowanych, działania edukacyjne dotyczące zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych – otwórz

Konkurs nr 6/2019/G. Archiwizacja społeczna, tworzenie i rozwój gminnych izb pamięci – otwórz 

Konkurs nr 8/2019/G. Szkolenie i zatrudnienie animatorów kultury, tworzenie i realizacja programów kulturalnych dla świetlic – otwórz

3. Instrukcja Generatora Wniosków

4. Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców

5. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych LGD AKTYWNI RAZEM w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

6. Karta zgodności z LSR

7. Weryfikacja PROW

8. Weryfikacja celów i wskaźników LSR

9. Karta oceny wg lokalnych kryteriów

10. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR)

11. Wzór umowy o powierzeniu grantu

12. Wzór wniosku o rozliczenie grantu / sprawozdanie z realizacji grantu

13. Załącznik do wniosku o rozliczenie grantu – zestawienie rzeczowo-finansowe

14. Załącznik do wniosku o rozliczenie grantu – wykaz dokumentów księgowych

15. Instrukcja rozliczenia transzy grantu

16. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu/ zasobach/kwalifikacjach, prowadzonej działalności

17. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną

18. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych (klauzula RODO Grantobiorcy)

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości