„AKTYWNA OCHRONA RZADKICH GATUNKÓW PTAKÓW (ZIMORODKA I OHARA) LĘGNĄCYCH SIĘ W NORACH NA TERENIE POJEZIERZA GOSTYNIŃSKIEGO”

Fundacja AKTYWNI RAZEM w terminie od 03 stycznia do 30 sierpnia 2016 r. zrealizowała zadanie mające na celu zatrzymanie spadku liczebności zimorodka i ohara oraz ich aktywną ochronę na terenie Pojezierza Gostynińskiego.logo_wfosigw

Zimorodek i ohar to rzadkie gatunki ptaków lęgnące się w norach. Wymienione są dokumentach Unii Europejskiej jako gatunki, które należy szczególnie chronić wraz z ich siedliskami. Według naszej wiedzy niniejszy projekt jest pierwszym i pilotażowym takim programem ochrony zimorodka w Polsce.

Największym zagrożeniem dla tych ptaków jest zanik dogodnych miejsc do zakładania gniazd. Przyczynami tego są:

  • straty w lęgach powodowane erozją skarp i brzegów wskutek ich oberwania się, przesuszania się podłoża lub penetracji ludzkiej,
  • straty w lęgach powodowane przez zatopienie nor umieszczonych nisko nad wodą (dotyczy to głównie stanowisk w burtach brzegowych) powodowane podniesieniem się poziomu wody w rzece,
  • straty w lęgach powodowane przez obfite deszcze w sezonie lęgowym, zatapiające nory wodą przesączającą się przez piaskowe podłoże, a także
  • presja lisa i norki amerykańskiej.

Działania Fundacji są odpowiedzią na znaczny spadek sukcesu lęgowego, służą ochronie gatunkowej, sprzyjają bioróżnorodności, a w odpowiedniej ilości i proporcjach pozwalają przywrócić biorównowagę.

Fundacja AKTYWNI RAZEM aktywnie podejmuje się realizacji działań służących ochronie gatunkowej i sprzyjających bioróżnorodności nieprzerwanie od 2012 roku. Tegoroczne zadanie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu miejsc lęgowych dla zimorodka i ohara oraz zainstalowaniu specjalnych sztucznych nor lęgowych w miejscach występowania tych gatunków (mazowiecka część Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego). Łącznie wykonano i zainstalowano 100 miejsc lęgowych w postaci sztucznych nor dla zimorodka (60 szt.) i tuneli lęgowych (40 szt.) dla ohara.

W wyniku konsultacji z ornitologami na miejsca instalacji budek i tuneli lęgowych wybrano cieki wodne w kompleksie leśnym Soczewka (25 sztucznych nor dla zimorodka), ujście Skrwy Lewej do Starorzecza Wisły (10 sztucznych nor dla zimorodka i 20 tuneli lęgowych dla ohara), Zbiornik Włocławski na wysokości miejscowości Stary Duninów (20  sztucznych nor dla zimorodka  i 10 tuneli lęgowych dla ohara) oraz starorzecze Wisły w okolicach Półwyspu Brwileńskiego (5 sztucznych nor dla zimorodka i 10 tuneli lęgowych dla ohara).

Koszt całkowity zadania wyniósł 14.000,00 zł brutto, z czego: kwotę 12.500 zł przekazał w formie dotacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn. „Zadania z zakresu ochrony przyrody” na podstawie umowy dotacji nr 0036/16/OP/D z dnia 26 kwietnia 2016 r.

img_1727

img_1739 logo_wfosigw

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości