AKTYWNA OCHRONA PTAKÓW WODNO-BŁOTNYCH NA TERENIE POJEZIERZA GOSTYNIŃSKIEGO

Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI RAZEM w dniu 29 września 2015 r. zakończyła realizację zadania mającego na celu zatrzymanie spadku liczebności przedstawicieli blaszkodziobych tj. gągoła, tracza nurogęsi oraz kaczek w tym ohara i ich aktywną ochronę na terenie Pojezierza Gostynińskiego.
Kopia_zapasowa_WFOSiGW 2015

Ptaki wymienione powyżej wymienione są dokumentach Unii Europejskiej jako gatunki, które należy szczególnie chronić wraz z ich siedliskami. Gatunki te objęte są konwencjami międzynarodowymi (Bońską i Berneńską), Dyrektywą Ptasią, porozumieniem dotyczącym ochrony wędrownych ptaków wodnych, a także jak np. w przypadku ohara – wymienione są w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako potencjalnie zagrożone z powodu niewielkiej populacji i presji człowieka w miejscach gniazdowania.

Największym zagrożeniem dla blaszkodziobych jest zanik dogodnych miejsc do zakładania gniazd. Przyczynami tego jest likwidacja płycizn, brak dziuplastych drzew i starodrzewia oraz w dużej mierze presja lisa i norki amerykańskiej.

Działania Lokalnej Grupy Działania są odpowiedzią na znaczny spadek sukcesu lęgowego, służą ochronie gatunkowej, sprzyjają bioróżnorodności i pozwalają przywrócić biorównowagę.

Fundacja AKTYWNI RAZEM w tym roku po raz kolejny podjęła się realizacji aktywnych działań służących ochronie gatunkowej i sprzyjających bioróżnorodności. Poprzednio zadania o podobnym zakresie zostały zrealizowane w 2012, 2013 i 2014 roku. Przy realizacji tegorocznego projektu partnerem Lokalnej Grupy Działania była Fundacja „Młodzi Razem”, z którą LGD współpracuje przy realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska naturalnego i obszarów NATURA 2000.

 

Działania czynnej ochrony gatunków polegały na wykonaniu i montażu miejsc lęgowych dla przedstawicieli blaszkodziobych. Na mazowieckiej części Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego zainstalowanych zostało łącznie 150 miejsc lęgowych w postaci budek lęgowych (100 szt.) oraz  tuneli lęgowych (50 szt.).

Na miejsca instalacji budek i tuneli lęgowych wybrano kompleks leśny przy jeziorze Soczewka (45 budek), lewy brzeg Wisły na wysokości Starego Duninowa (20 budek), okolice ujścia Skrwy Lewej (20 budek i 22 tunele) oraz Półwysep Brwileński (15 budek i 28 tuneli).

 

Koszt całkowity zadania wyniósł 18.600,00 zł brutto, z czego: kwotę 16.700 zł przekazał w formie dotacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wkład własny LGD wraz z darowizną Fundacji „Młodzi Razem” wyniósł łącznie 1.900 zł.

 

IMG_7021      IMG_7702

 

 

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości