PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ !!!

Szanowni Państwo,

 

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) obejmuje przygotowanie dokumentu strategicznego Lokalnej Grupy Działania (LGD)  na lata 2014-2020 z aktywnym udziałem lokalnej społeczności 11 miast i gmin Północno-Zachodniego Mazowsza.

Proces przygotowania LSR będzie przebiegał zgodnie z wytycznymi przygotowanynymi przez MRiRW zawartymi w „Podręczniku dla LGD w zakresie opracowania LSR na lata 2014-2020”. Plan włączenia społeczności będzie obejmował działania służące zebraniu informacji identyfikujących potrzeby i oczekiwania mieszkańców, potencjalnych beneficjentów (np. organizacji pozarządowych, instytucji, j.s.t, przedstawicieli grup nieformalnych i defaworyzowanych) w celu opracowania jak najlepszej diagnozy obszaru LGD. Społeczność lokalna zostanie włączona w następujące działania: spotkania warsztatowe, zgłaszanie propozycji i potrzeb służących rozwojowi obszaru LGD za pośrednictwem ankiety, poczty elektronicznej i tradycyjnej oraz podczas spotkań indywidualnych w biurze LGD, a także na etapie konsultacji projektu LSR. Przygotowanie LSR przy zachowaniu jej oddolnego i partycypacyjnego charakteru będzie obejmowało przeprowadzenie na terenie każdej z gmin po jednym spotkaniu (spotkania będą się odbywać według Harmonogramu konsultacji społecznych). Do konsultacji społecznych zostaną zaproszeni przedstawiciele wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj.: sektora społecznego, gospodarczego, publicznego oraz mieszkańców, a także beneficjentów pomocy Osi 4 Leader PROW 2007-2013 i osób zainteresowanych (min. 200-300 osób). Informacja o odbywających się konsultacjach będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zwróci uwagę na to, aby w konsultacjach społecznych brali udział, na równych zasadach i przy w miarę zachowanych proporcjach, przedstawiciele wszystkich wymienionych sektorów. Planowane spotkania będą miały charakter otwarty. LGD przygotuje plakaty (120 szt.) oraz zaproszenia (wersja elektroniczna). Informacja o odbywających sie spotkaniach zostanie zamieszczona na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej oraz rozesłana do osób, które współpracowały z LGD w okresie wdrażania Osi 4 Leader objętej PROW 2007-2013 i wyraziły zainteresowanie kontynuacją udziału we wdrażaniu inicjatywy Leader w nowym okresie programowania. Informowanie i rozpowszechnianie informacji będzie odbywać sie zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020. Proces przygotowania LSR będzie przebiegał we współpracy z ekspertami, którzy zostaną zaangażowani w działania aktywizujące społeczność lokalną oraz wsparcie eksperckie przy przygotowaniu LSR. Celem spotkań będzie przeprowadzenie analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (SWOT), zdefiniowanie wizji rozwoju obszaru objętego LSR, określenie celów strategicznych i celów podrzędnych, sformułowanie wskaźników realizacji LSR oraz określenie grup docelowych w tym defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy. Wnioski ze spotkań posłużą, jako jeden z podstawowych materiałów do opracowania lokalnej strategii rozwoju. Proces konsultacji będzie przebiegał jednocześnie za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej i  tradycyjnej oraz z wykorzystaniem indywidualnych spotkań w biurze LGD, które będzie zapewniało obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR. Mieszkańcy oraz zainteresowane instytucje będą też mogły pozyskać niezbędne informacje w dotychczasowym biurze LGD – Fundacji AKTYWNI RAZEM. Dodatkowym źródłem identyfikacji potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru objętego wdrażaniem LSR będą wyniki badań ankietowych. Ankieta zostanie rozesłana z wykorzystaniem dostępnych kanałów dystrybucji oraz dostępna będzie w biurze oraz na stronie internetowej LGD. Na stronie internetowej zostanie zamieszczona informacja o możliwości przesłania pomysłów, potrzeb i oczekiwań w związku z opracowywaną LSR. Do opracowania strategii i wykonania diagnozy obszaru posłużą dokumenty udostępnione przez instytucje publiczne (urzędy gmin/miast, GUS, PUP), takie jak Strategie Rozwoju Gminy/Miasta oraz wyniki ewaluacji wdrażanych programów. Ponadto zostaną wykorzystane opracowania naukowe dotyczące obszaru. Wszystkie zebrane informacje będą stanowiły bazę do opracowania projektu LSR. Projekt LSR będzie dostępny w biurze oraz zostanie opublikowany na stronie internetowej LGD. Projekt LSR zostanie poddany konsultacjom przez okres 15 dni. W tym czasie biuro LGD będzie przyjmować propozycje zmian w LSR. Przygotowywana LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem przewidywana jest do współfinansowania w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości