Zaproszenie do składania ofert

Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI RAZEM w związku z realizacją operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013, Osi 4 Leader,  działania  421 „Wdrażanie projektów współpracy”, zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia oferty cenowej na opracowanie zintegrowanej , łączącej różne produkty turystyczne, oferty turystycznej dla obszaru Lokalnej Grupy Działania AKTYWNI RAZEM na podstawie „Inkubatora Produktów Turystycznych”  i przeprowadzonej analizy opracowań opisujących potencjał turystyczny obszaru LGD. Parametry opracowania: format A4, min. 30 stron. W razie pytań prosimy o kontakt z biurem Lokalnej Grupy Działania AKTYWNI RAZEM.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości