Zbliżają się wiosenne nabory wniosków w LGD AKTYWNI RAZEM

LGD wystąpiła do UMWM z prośbą o uzgodnienie naborów wniosków w terminie od 13 maja do 7 czerwca 2019 r.

Poniżej przedstawiamy rodzaj i tematykę najbliższych naborów.

Zaplanowane nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych przedsięwzięcia 1.1.1 Aktywni razem:

  • Kształcenie lokalnych liderów, kształcenie animatorów społecznych
  • Organizacja tematycznych wydarzeń integracyjnych z aktywnym udziałem mieszkańców oraz wykorzystaniem animatorów społecznych
  • Realizacja projektów współpracy podmiotów w obrębie sektorów i między nimi, w tym JST i NGO

Zaplanowane nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych przedsięwzięcia 1.3.1 Tacy sami:

  • Promocja i rozwój wolontariatu, tworzenie grup samopomocy, tworzenie grup wsparcia; wsparcie psychologiczne i pedagogiczne GD, działania edukacyjne dot. zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych
  • Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną (usuwanie barier architektonicznych)

Zaplanowane nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych przedsięwzięcia 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju:

  • Archiwizacja społeczna; tworzenie i rozwój gminnych izb pamięci
  • Rozwój imprez i innych instrumentów promujących dziedzictwo kulturowe obszaru LGD
  • Szkolenie i zatrudnianie animatorów kultury, tworzenie i realizacja programów kulturalnych dla świetlic

Zaplanowane nabory wniosków na operacje w ramach przedsięwzięcia 2.2.1 Ekonomia z ludzką twarzą

  • Rozwijanie przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES)

Ogłoszenia na naborach zostaną zamieszczone na stronie internetowej po uzgodnieniu z UMWM.

Zapraszamy do kontaktu i ścisłej współpracy z LGD w trakcie planowania i przygotowywania wniosków.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości