Gospodarstwa opiekuńcze szansą dla rozwoju obszarów wiejskich

…to tytuł projektu realizowanego w dniach 19-20 czerwca br., przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Płocku, w ramach Planu Działania  Krajowej  Sieci  Obszarów  Wiejskich  Programu  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Partnerem projektu była Mazowiecka Izba Rolnicza z siedzibą w Parzniewie oraz Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem z siedzibą w Gąbinie.

Celem głównym projektu była aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym tworzenia i funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych oraz kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Projekt skierowany był do właścicieli gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej, rolników  lub domowników zainteresowanych uruchomieniem działalności pozarolniczej, pracowników ośrodków pomocy społecznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów oraz doradców- łącznie 20 osób.

W ramach projektu, w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, odbyło się kilkugodzinne szkolenie na temat rolnictwa społecznego, jako jednego z kierunków rozwoju obszarów wiejskich, doświadczeń KPODR  oraz kilku państw Unii Europejskiej we wdrażaniu na swoim terenie, gospodarstw opiekuńczych. Ważną częścią wyjazdu studyjnego była wizytacja pięciu gospodarstw opiekuńczych, funkcjonujących od dwóch lat, na terenie powiatu tucholskiego, świeckiego i brodnickiego, jako dobry przykład ich tworzenia i funkcjonowania.

Uczestnicy szkolenia zadawali pytania dotyczące głównie z zakresu finansowania świadczonych usług opiekuńczych wykładowcom z KPODR w Minikowie  i  właścicielom gospodarstw opiekuńczych oraz samym podopiecznym. Osoby korzystające z opieki, chwalą sobie pobyt w gospodarstwach, gdzie mają zaplanowany każdy dzień.

Postępująca niekorzystna sytuacja demograficzna kraju wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na świadczenie usług opiekuńczych dla seniorów. Z drugiej strony od kilkunastu lat zachodzą duże zmiany w strukturze społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich, które wymuszają reorientację zawodową rolników i ich domowników. Wiele rodzin zmuszonych jest szukać dodatkowych źródeł dochodu poza rolnictwem.

Europejski model rozwoju wsi i rolnictwa, zakłada promowanie wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. W ostatnich latach coraz częściej w państwach  „starej Unii Europejskiej” jako jedną z alternatyw dla klasycznego rolnictwa podaje się rolnictwo społeczne, co wynika z coraz lepszego zrozumienia roli, jaką rolnictwo i zasoby obszarów wiejskich mogą odegrać w poprawie  kondycji społecznej, fizycznej i psychicznej obywateli. Wykorzystanie nowych funkcji rolnictwa, jak rolnictwo społeczne, w tym tworzenie gospodarstw opiekuńczych, przyczyni się z jednej strony do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w innowacyjnych kierunkach, a z drugiej pozwoli rozwiązać problemy związane z opieką oraz wyłączeniem społecznym osób starszych i niepełnosprawnych. Gospodarstwa opiekuńcze to gospodarstwa rolne, które oferują opiekę osobom starszym, z uwagi na ich  trudną sytuację życiową lub też w celu zagospodarowania ich czasu wolnego.

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu środkami finansowymi Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Opracowała:

Jadwiga Przedpełska MODR Oddział Płock,

 Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości