Przypomnienie o obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy

Szanowni Państwo Beneficjenci pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW),

 

przypominamy o obowiązku informowania i rozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy.

UE wymaga informowania opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków EFRROW mogły zostać zrealizowane właśnie dzięki unijnej pomocy finansowej. Opis obowiązków informacyjnych oraz wskazówki do ich wypełnienia zostały  przygotowane w postaci Księgi Wizualizacji znaku PROW.

 

Beneficjent w okresie realizacji operacji powinien…

informować opinię publiczną o otrzymanej pomocy za pomocą informacji zamieszczonej na swojej stronie internetowej do użytku profesjonalnego (jeżeli taka istnieje), oraz poprzez plakat (o minimalnym formacje A3).

 

Koszty ponoszone przez beneficjentów, związane z obowiązkiem informacyjnym, tj. zamieszczeniem plakatów, tablic lub bilbordów oraz informacji na stronie internetowej beneficjenta nie są kosztami kwalifikowalnymi, o których zwrot może ubiegać się beneficjent.

 

Beneficjentów, którzy w ramach operacji realizują działania informacyjne lub promocyjne w formie np.:

 • wykonania ulotek, broszur, innych publikacji, stron internetowych, materiałów filmowych, organizacji konferencji, spotkań, itd.,
 • wykonania materiałów i dokumentów przeznaczonych dla uczestników spotkań/ szkoleń, np.: zaświadczeń, certyfikatów, materiałów szkoleniowych, programów szkoleń /warsztatów, list obecności, itp., obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o wsparciu operacji z EFRROW poprzez odpowiednią wizualizację.

 

W trakcie trwania konferencji, szkoleń, spotkań itp. odpowiednia wizualizacja zapewniona jest również poprzez oznakowanie miejsca realizacji operacji za pomocą np. plakatów/ bilbordów/tablic, itp. oraz zamieszczenia informacji na stronie internetowej beneficjenta (jeśli taką posiada).

 

Nie jest wymagane stosowanie wizualizacji na dokumentach związanych z realizacją operacji np. dokumentacji przetargowej, jak również innych dokumentach, np. umowach.

 

Działania informacyjne i promocyjne realizowane przez beneficjenta, miejsce realizacji operacji, dokumenty upubliczniane i przeznaczone dla uczestników np. szkoleń, są oznaczone przy pomocy następujących elementów:

 • znak (symbol) Unii Europejskiej (UE),
 • slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
 • logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 lub znak PROW 2014-2020 – dopuszczalny wyłącznie na małych materiałach promocyjnych (gadżetach),
 • logo LEADER – w przypadku działań angażujących środki finansowe w ramach Leader,

 

Wszystkie niezbędne logotypy w tym logo PROW 2014-2020 i Unii Europejskiej znajdują się na stronie internetowej MRiRW, w zakładce PROW 2014-2020/działania informacyjne PROW 2014-2020/ księga wizualizacji i logotypy. Są tam logotypy zapisane w odpowiednim formacie graficznym.

Dozwolone jest umieszczenie logo beneficjenta, lokalnej grupy działania, herbu/logo województwa, gminy lub godła państwowego pomiędzy znakiem UE i logo PROW 2014-2020.

 

W zestawie kilku znaków znak UE zawsze występuje po lewej stronie, logo PROW 2014-2020 po prawej, pomiędzy nimi inne znaki / logo, rozmieszczone w równej odległości. Przy stosowaniu zestawienia kilku znaków/logo należy przestrzegać zasady, że pozostałe logotypy nie mogą być większe od symbolu UE (mierzone wysokością).

W przypadku wizualizacji działań informacyjnych i promocyjnych niedopuszczalne jest wyodrębnianie jednego z logotypów poza ciąg znaków.

W zestawieniu znaków nie mogą być umieszczane logotypy wykonawców, którzy wykonują działania w ramach danej operacji, lecz nie są jej beneficjentami.

 

Oznakowanie należy stosować na:

 • ogólnych materiałach promocyjnych,
 • materiałach szkoleniowych.

 

Na materiałach informacyjnych (np. publikacje, prezentacje) obowiązkowe jest dodatkowo zamieszczenie, poza powyższymi logo, następujących elementów:

 • Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • Publikacja opracowana przez …

 

Oznaczanie miejsca realizacji operacji uzależnione jest od rodzaju realizowanego przedsięwzięcia i wysokości współfinansowania ze środków publicznych (środków UE i budżetu państwa) – więcej na 16. stronie Księgi wizualizacji.

 

Niezależnie od wysokości kwoty operacji Beneficjent ma obowiązek zamieszczenia informacji na stronie internetowej w okresie realizacji operacji.

 

W sytuacji, gdy beneficjent posiada stronę internetową (główna strona beneficjenta lub podstrona dotycząca operacji) beneficjent zamieszcza obowiązkowo:

 • krótki opis operacji, w którym informuje o przedsięwzięciu i pomocy otrzymanej z EFRROW (tzn. slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”) wskazując jednocześnie jej cel i przewidywane wyniki,
 • znak (symbol) Unii Europejskiej,
 • logo PROW 2014-2020,
 • oraz inne logo, którego zamieszczenie jest wymagane lub dopuszczalne (logo LEADER, logo beneficjenta, lokalnej grupy działania, herb/logo województwa lub gminy). W przypadku umieszczania herbu województwa lub gminy należy obok symbolu UE zamieścić wskazanie na udział Unii poprzez tekst: Unia Europejska. Tekst Unia Europejska można zamieścić poniżej lub po prawej stronie symbolu UE.

Informacje te zajmują przynajmniej 25 % powierzchni strony (widocznej na ekranie bezpośrednio po wejściu użytkownika na stronę/ podstronę bez konieczności przewijania strony w dół).

 

Opis operacji zawiera następujące informacje:

 • typ/nazwa operacji,
 • cel operacji,
 • planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty,
 • nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja.

Do treści obowiązkowej beneficjent może dodać dodatkowy tekst (nieobowiązkowy):

– wartość projektu lub

– wartość uzyskanego dofinansowania

 

Więcej informacji dot. ww. obowiązków znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020   – przejdź do strony MRiRW

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości