Szanowni Państwo!

 

Lokalna Grupa Działania rozpoczyna prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020.

 

Zachęcamy wszystkich mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Działania do zgłaszania swoich propozycji dotyczących działań, które chcielibyście Państwo, aby zostały uwzględnione i realizowane na terenie gmin: Baruchowo, Gąbin (gm. miejsko – wiejska), Gostynin (gm. miejska i gm. wiejska), Iłów, Kowal (gm. miejska i gm. wiejska), Łąck, Nowy Duninów, Sanniki, Pacyna, Słubice oraz Szczawin Kościelny.

 

Leader jest inicjatywą oddolną w związku z tym liczymy na Państwa zaangażowanie w tworzenie nowej strategii.

 

Zgodnie z przyjętym 12 grudnia 2014 r. przez Komisję Europejską Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” będą wspierane operacje mające na celu:

 

1)      wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,

2)      zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości,

3)      dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom,

4)      podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,

5)      podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,

6)      rozwój produktów lokalnych,

7)      rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk,

8)      zachowanie dziedzictwa lokalnego,

9)      rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,

10)  rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.

 

Beneficjentami pomocy będą jednostki samorządu terytorialnego i ich związki bądź jednostki organizacyjne, spółdzielnie, mikroprzedsiębiorstwa, osoby chcące założyć działalność gospodarczą, kółka rolnicze, rolnicy lub domownicy rolników, organizacje pozarządowe kościoły, związki wyznaniowe oraz grupy nieformalne działające na terenie miast i gmin – członków Stowarzyszenia. Wsparcie w postaci refundacji lub płatności zryczałtowanej (premii) będzie uzależnione od rodzaju operacji i beneficjenta.

 

Każda zgłoszona propozycja będzie dla nas cenną wskazówką dotyczącą potrzeb mieszkańców w zakresie kierunku rozwoju obszaru objętego działalnością Lokalnej Grupy Działania.

 

Swoje sugestie i pomysły prosimy przysyłać na adres mailowy – ak***********@wp.pl

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości