Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ma na celu wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie m.in.:
 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 • usług dla ludności,
 • sprzedaży hurtowej lub detalicznej,
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
 • usług transportowych,
 • usług komunalnych,
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 • magazynowania lub przechowywania towarów,
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

  UWAGA! w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Fundacji AKTYWNI RAZEM istnieje możliwość uzyskania refundacji z wybranych zakresów. 

  Skrócona wersja Lokalnej Strategii Rozwoju – KLIKNIJ TUTAJ

  Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 • operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym,
 • operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów praw, które mają zastosowanie do tej operacji,
 • siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości znajdują się:
  – w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, w miejscowości należącej do:
  – gminy wiejskiej,
  – gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
  – gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
  – w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, w miejscowości należącej do:
  – gminy wiejskiej,
  – gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców,
  – gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
 • biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
 • w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działania „Promocja przedsiębiorczości”.
Pomoc finansową może uzyskać:
 • osoba fizyczna która: 

  – podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu jako mikroprzedsiębiorca działalność w zakresie: określonym w załączniku 1 do rozporządzenia, podlegająca przepisom o swobodzie działalności gospodarczej lub przepisom o systemie oświaty albo wytwarzania produktów energeytcznych z biomasy

  – jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

  – jest pełnoletnia

  – nie podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie,

 • osoba prawna
 • wspólnicy spółki cywilnej
 • spółka prawa handlowego 

 

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

 • 100 tys. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji,
 • 200 tys. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej ni z 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji,
 • 300 tys. zł – jeżeli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji,

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 tys. zł.
W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 tys. zł
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Do pobrania:

 

 

 

UWAGA! w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Fundacji AKTYWNI RAZEM istnieje możliwość uzyskania refundacji z wybranych zakresów. 

 

Wniosek :

 Załączniki do wniosku:

Narzędzia pomocnicze:

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć poniższe zobowiązanie:

 Wzór formularza umowy przyznania pomocy

Wniosek o płatność wraz z załącznikami do pobrania ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

KLIKNIJ TUTAJ 

Pytania i odpowiedzi – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

TABLICE INFORMACYJNE

uprzejmie przypominamy o obowiązku (zgodnie z § 5 umowy przyznania pomocy), dotyczącym zamieszczania w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta tablicy informacyjnej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza 50000 EURO, wykonanej zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w terminie po dniu zawarcia umowy przyznania pomocy, a jednocześnie nie później niż:

 • do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną, albo
 • w dniu złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu,

i jej eksponowania przez 5 lat od dnia dokonania przez ARiMR płatności.

Niespełnienie powyższego zobowiązania może skutkować odmową wypłaty pomocy lub żądaniem jej zwrotu.

Wzory tablic można znaleźć w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (str. 24, 26), która jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl (w zakładce: PROW 2007-2013/Działania informacyjne PROW).

  Tablica informująca o dofinansowaniu do zamieszczenia w miejscu realizacji operacji, której całkowity koszt nie przekracza 50.000 euro.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości