Turystyka – dla ożywienia gospodarczego obszarów wiejskich (TERRA)

         

Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI RAZEM w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracyobjętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizuje dwa projekty współpracy. Poniżej zamieszczamy informaje o projekcie pod akronimem TERRA

I. Tytuł projektu    

“Tourism for Economic Revival of Rural Areas” / Turystyka – dla ożywienia gospodarczego obszarów wiejskich” (akronim: TERRA)

II. Partnerzy w projekcie

Polska :           → Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzynskiego (LGD PZZ)

→ Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem (LGD AR)

→ Lokalna Grupa Działania Przyjazne Mazowsze (LGD PM)

 

Finlandia:        → Lokalna Grupa Działania Perapohjolan kehitys ry (LGD PPK)

III. Opis międzynarodowego projektu współpracy

 

  1. Tło projektu

Działalność gospodarcza ukierunkowana na oferowanie możliwości spędzenia wolnego czasu to stale rosnąca część współczesnej gospodarki świata. Obejmuje ona także turystykę i aktywne formy rekreacji. Geograficznie koncentruje się  w najwększych ośrodkach miejskich, które mogą zdostarczyć szeroki zakres atrakcji i zajęć, jak również w wyspecjalizowanych regionach i ośrodkach turystycznych z masową i dostępną cenową komercyjną ofertą. Jest to główny nurt usług turystycznych w Europie i innych regionach świata.

Istnieje wszakże znacząca i rosnąca grupa ludzi, którzy poszukują możliwości krajoznawczych i rekreacyjnych z dala od turystycznych tłumów, a blisko, nie całkiem jeszcze zmienionej przez masowy napływ gości,  przyrody i lokalnej kultury. Mogą oni znaleźć potencjalnie te wartości na wiejskich obszarach Europy. A sami mogą stanowić dobrą szansę dla lokalnych społeczności do zróżnicowania jej źródeł przychodów i lokalnych rynków pracy, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważenia i ożywienia lokanych gospodarek. Niestety, lokalne społeczności często nie są przygotowane do świadczenia oczekiwanych usług turystycznych w wymaganym standardzie. Brakuje im wiedzy, by  stworzyć odpowiednią ofertę i umiejętności, by zaoferować usługi dobrej jakości.

Projekt TERRA ma na celu lepsze wykorzystanie  turystycznego potencjału obszarów objętych lokalnymi strategiami rozwoju Lokalnych Grup Działania: Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, Aktywni Razem, Przyjazne Mazowsze i Perapohjolan kehitys poprzez udzielenie wsparcia istniejącym i planowanym lokalnym firmom turystycznym. Zamierza wykorzystać dobre praktyki z Finlandii i Polski, jak również innych krajów europejskich. Zakłada współpracę podmiotów turystycznych na rzecz rozwoju zintegrowanych ofert turystycznych i wzajemną promocję tych ofert w objętych nim regionach. Ma wbudowany element trwałości, którym jest edukacja młodzieży dotycząca działalności w branży turystycznej. Stanowi bodziec dla rozwoju objętych obszarów geograficznych i aktywizacji lokalnych społeczności tych obszarów.

  1. Grupy docelowe

W odniesieniu do celów i działań projektu można zidentyfikować jego bezpośrednie i pośrednie grupy docelowe. Bezpośrednie grupy obejmują:

1/   Lokalne firmy turystyczne

2/   Członków każdej społeczności prowadzących lub rozważających rozpoczęcie lub rozwijanie działalności gospodarczej, zwłaszcza młodzież

Na pośrednich beneficjentów projektu złożą się: 

1/   Ogół społeczności lokalnych objętych projektem

2/   Potencjalni turyści zainteresowani objętymi projektem obszarami

3/  Władze odpowiedzialne za lokalny rozwój gospodarczy

4/   Ogół społeczeństw uczestniczących krajów i innych krajów Europy

 

  1. Cele projektu

 

Projekt ma następujące cele:

 

I. Cel ogólny:

Budowanie  turystycznego potencjału obszarów objętych lokalnymi strategiami rozwoju Lokalnych Grup Działania:Partnerstwo Zalewu ZegrzyńskiegoAktywni RazemPrzyjazne Mazowsze i Perapohjolan kehitys.

 

II. Cele szczegółowe:

1/   Wzajemne uczenie się z doświadczeń Partnerów w zakresie rozwoju lokalnej turystyki

2/   Promocja rozwoju przedsiębiorczości opartej o lokalne zasoby  kulturowe i przyrodnicze każdego obszaru

3/   Rozwój konkretnej oferty turystycznej, opartej  o zasoby  kulturowe i przyrodnicze każdego obszaru

4/   Wzajemna promocja oferty turystycznej obszarów objętych projektem w każdym z reprezentowanych krajów

5/   Rozpropagowanie osiągnięć projektu i promocja uczestniczących społeczności w Europie

4. Działania (zadania) projektu i objęte nimi obszary geograficzne, rola każdego z Partnerów w odniesieniu do zadań.

Działania (zadania) projektu
1/   Podróże studialne (porównawcze) dla lokalnych przedsiębiorstw turystycznych
2/   Spotkania klubowe lokalnych podmiotów turystycznych
3/   Analiza potencjału rozwoju lokalnych produktów turystycznych
4/   Inkubator produktów turystycznych
5/   Promocja branży turystycznej wśród młodzieży
6/   Rozwój zintegrowanych ofert turystycznych na obszarze każdej uczestniczącej w projekcie LGD
7/   Wzajemna promocja ofert turystycznych partnerów

8/ Międzynarodowe konferencje prezentujące dokonania projektu (1 w Polsce, 1 w Laponii)

Założony okres realizacji projektu TERRA wynosi 22 miesiące: od 1 września 2012 do 30 czerwca 2014.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości