Rozwój lokalny oparty na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym (ROOTS)

              

Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI RAZEM w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracyobjętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 realizuje dwa projekty współpracy. Poniżej zamieszczamy informaje o projekcie pod akronimem ROOTS

I. Tytuł Projektu     

ROOTS – Local Development Based on Cultural and Natural Heritage / Korzenie – rozwój lokalny oparty na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym”

II. Partnerzy w projekcie
Polska :           → Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzynskiego (LGD PZZ)
→ Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem (LGD AR)
Finlandia:       → Lokalna Grupa Działania Pohjoisimman Lapin Leader ry (LGD PLL)
III. Opis międzynarodowego projektu współpracy
 
  1. Tło projektu
Obszary wiejskie Unii Europejskiej cechują mniejsze możliwości rozwojowe, w rezultacie czego standard życia na nich jest niższy niż na obszarach miejskich. Wynika to z faktu, że nie stanowia one atrakcyjnego rynku, ani konsumenckiego, ani pracy, który staowi główny walor dla inwestorów zewnętrznych. Inne wewnętrzne zasoby obszarów wiejskich są na ogół zbyt ograniczene, by zrekompensować tę słabość. Dotyczy to zwłaszcza obszarów wiejskich bardziej peryferyjnych lub słabiej rozwiniętych krajów UE.
Mimo to, nawet posiadane zasoby nie są odpowiednio wykorzystywane na rzecz rozwoju tych obszarów. Wśród nich znajdują się dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obszarów wiejskich, często bardzo przemawiające do mieszkańców miast szukających atrakcyjnych sposobów spędzenia wolnego czasu. Mogą one stanowić bazę dla zrównoważonego, długoterminowego, względnie niezależnego od bieżącej sytuacji ekonomicznej, rozwoju.
Pojekt ROOTS (KORZENIE) ma na celu wykorzystanie tego potencjału obszarów wiejskich poprzez rozwój świadomości społeczności lokalnych odnośnie wartości ich dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz zachęcenie i nauczenie ich jak je wykorzystywać dla rozwoju ich obszaru. Jako taki, projekt odnosi się także do trzeciego zasobu objętych nim obszarów, jakim jest ich kapitał ludzki. Partnerz projektu reprezentuja dwa kraje należące do powyżej wspomnianych kategorii: Finlandii (peryferyjna) i Polski (peryferyjna i mniej rozwinięta). Będą oni wzajemnie korzystali ze swoich osiągnięć, ale także uczyli się z innych europejskich dobrych praktyk. Uzyskana wiedza zostanie przekazana uczestniczącym społecznościom i poza nimi, przyczyniając się do rozwoju europejskiej społecznej i gospodarczej spójności oraz zrozumienia i współpracy między narodami.
  1. Grupy docelowe
W odniesieniu do celów i działań projektu można zidentyfikować jego bezpośrednie i pośrednie grupy docelowe. Bezpośrednie grupy obejmują:
1/   Lokalne władze odpowiedzialne za ochronę dziedzictwa przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i lokalny rozwój gospodarczy
2/ Lokalne firmy i organizacje zainteresowane ochroną i promocją dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego
3/   Młodzież w każdej uczestniczącej społeczności lokalnej
4/   Członków każdej społeczności prowadzących lub rozważających rozpoczęcie lub rozwijanie działalności gospodarczej, zwłaszcza lokalne firmy zainteresowane rozwojem opartym na przyrodniczym i kulturowym dziedzictwie obszaru.
Na pośrednich beneficjentów projektu złożą się:
1/   Ogół społeczności lokalnych objętych projektem
2/   Potencjalni turyści zainteresowani objętymi projektem obszarami
3/ Inne lokalne władze odpowiedzialne za ochronę dziedzictwa przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i lokalny rozwój gospodarczy
4/   Ogół społeczeństw uczestniczących krajów i innych krajów Europy
  1. Cele projektu
Projekt ma następujące cele:
1/   Promocja lokalnego dziedzictwa przyrodniczego w każdej uczestniczącej społeczności
2/   Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego w każdej uczestniczącej społeczności
3/   Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej uczestniczących społeczności lokalnych i aktywizacja organizacji społecznych działających w tym obszarze
4/   Podniesienie poziomu świadomości kulturowej uczestniczących społeczności lokalnych i aktywizacja organizacji społecznych działających w tym obszarze
5/   Wzajemne uczenie się z doświadczeń Partnerów w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla rozwoju lokalnego
6/   Promocja rozwoju przedsiębiorczości opartej o lokalne zasoby kulturowe i przyrodnicze każdego obszaru
7/   Rozwój konkretnej oferty turystycznej, opartej o zasoby kulturowe i przyrodnicze każdego obszaru
8/   Wzajemna promocja oferty turystycznej obszarów objętych projektem w każdym z reprezentowanych krajów
9/   Rozpropagowanie osiągnięć projektu i promocja uczestniczących społeczności w Europie
  1. Działania (zadania) projektu i objęte nimi obszary geograficzne, rola każdego z Partnerów w odniesieniu do zadań.
Działania (zadania) projektu
1/   Podróże studialne dla podmiotów odpowiedzialnych za zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz za rozwój lokalny

2/   Lokalne obozy dla młodzieży zorientowane na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

3/   Międzynarodowe obozy dla podmiotów aktywnych w sferze ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego

4/   Opracowanie przez uczestników podróży studialnych i obozów i przeprowadzenie kampanii społecznej na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego obszaru (konkretnych obiektów) i ich wykorzystania dla rozwoju obszaru

5/   Opracowanie i wydanie publikacji prezentującej samorządom dobre praktyki w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla rozwoju lokalnego (po polsku i po fińsku)

6/   Stworzenie multimedialnej internetowej bazy obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na obszarze każdego LGD

Projekt “ROOTS – Local Development Based on Cultural and Natural Heritage” będzie trwał od 1 marca 2012 do 28 lutego 2013 roku.

Obóz młodzieżowy w Finlandii

Lokalna Grupa Działania Fundacja AKTYWNI RAZEM we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo Zelewu Zegrzyńskiego” w dniach od 18 do 23 lipca 2012 r. zorganizowały obóz młodzieżowy w Finlandii poświęcony zagadnieniom wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju lokalnego. Obóz zorganizowano ponadto w partnertwie z Lokalną Grupą Działania „Pohjoisimman Lapin Leader” z Laponii. W obozie ze strony polskiej wzieło udział 15 osób, w tym po sześcioro młodych ludzi z terenu każdej z polskich Lokalnych Grup Działania, dwóch przedstawicieli LGD oraz opiekun merytoryczny.

Uczestnicy obozu zostali zapoznani z przykładami dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Laponii dla rozwoju lokalnego oraz poznali swoich fińskich rówieśników. Poznali także zasady organizacji kampanii społecznej promującej dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w społecznościach lokalnych, gdyż ich zadaniem będzie zorganizowanie takiej kampanii na obszarze Lokalnej Grupy Działania Fundacji AKTYWNI RAZEM jesienią tego roku. Częścią kampanii będzie opracowanie internetowej bazy cennych obiektów przyrodniczych i kulturowych obszaru.

Udział w obozie był bezpłatny – jego kosz pokryły Lokalne Grupy Działania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Zdjęcia z obozu polskiej młodzieży w Finlandii znajdują się w zakładce „Galeria”

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości