Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, ma wpłynąć na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.
Pomoc udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 • usług dla ludności,
 • sprzedaży hurtowej lub detalicznej,
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
 • usług transportowych,
 • usług komunalnych,
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 • magazynowania lub przechowywania towarów,
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.
 
Pomoc może być przyznana jeżeli:
 • operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym,
 • operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów praw, które mają zastosowanie do tej operacji,
 • działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:
  – gminy wiejskiej,
  – gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
  – gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
 • inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach, o których wyżej,
 • operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej,
 • gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.
 
Pomoc finansową może uzyskać:
 • osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika albo domownik.
Wysokość pomocy
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. zł.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji.

Do pobrania:

 Wniosek:

 Załączniki do wniosku:

 

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć poniższe zobowiązanie:

 • Zobowiązanie beneficjenta 

   

  Wniosek o płatność wraz z załącznikami do pobrania ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa KLIKNIJ TUTAJ

  TABLICE INFORMACYJNE

  uprzejmie przypominamy o obowiązku (zgodnie z § 5 umowy przyznania pomocy), dotyczącym zamieszczania w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta tablicy informacyjnej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza 50000 EURO, wykonanej zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w terminie po dniu zawarcia umowy przyznania pomocy, a jednocześnie nie później niż:

  • do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną, albo
  • w dniu złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu,

  i jej eksponowania przez 5 lat od dnia dokonania przez ARiMR płatności.

  Niespełnienie powyższego zobowiązania może skutkować odmową wypłaty pomocy lub żądaniem jej zwrotu.

  Wzory tablic można znaleźć w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (str. 24, 26), która jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl (w zakładce: PROW 2007-2013/Działania informacyjne PROW).

  Tablica informująca o dofinansowaniu do zamieszczenia w miejscu realizacji operacji, której całkowity koszt nie przekracza 50.000 euro. 

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości