Odnowa i rozwój wsi

Odnowa i rozwój wsi ma na celu na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:
 • budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
  – pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturowe, rekreacyjne i sportowe,
  – służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
 • kształtowania obszaru przestrzeni publicznej,
 • budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych,
 • zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne,
 • odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci,
 • kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.


Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

 • projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:
  – gminy wiejskiej,
  – gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
  – gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców
 • projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości,
 • projekt nie ma charakteru komercyjnego,
 • w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należące do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu,
 • organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania ,,Odnowa i rozwój wsi” w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego,
 • projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.

 

 Pomoc finansową może uzyskać:

 • gmina,
 • instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,
 • kościół lub inny związek wyznaniowy,
 • organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i wolontariacie).
Wysokość pomocy
Pomoc finansowa na formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 tys. zł.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.


Do pobrania:

Wniosek :

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć poniższe zobowiązanie:

 

 Wzór umowy o przyznanie pomocy

 

Pytania i odpowiedzi – Odnowa i rozwój wsi

Odpowiedzi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na najczęściej zadawane pytania

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości