Komisja Kontroli

Członkowie Komisji Kontroli:

Józef Walewski – Przewodniczący Komisji Kontroli, Wójt Gminy Słubice

Jadwiga Staniszewska – Członek Komisji Kontroli, Stowarzyszenie Kwaterodawców Pojezierza Gostynińskiego

Jadwiga Adamska – Członek Komisji Kontroli, Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Bielawy – Zwoleń

 

Komisję Kontroli wybiera Rada Fundacji ze swego grona.

 

Komisja składa się z  trzech członków, w tym Przewodniczącego wybieranego przez Komisję ze swego grona.

 

Członkowie Komisji Kontroli:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

 

Zadaniem Komisji jest kontrola działalności Fundacji w szczególności badanie gospodarki finansowej pod względem celowości i prawidłowości wydatków.

 

Komisja w celu wykonywania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do:

a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,

b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

 

Komisja raz w roku sporządza sprawozdanie ze swej działalności za rok kalendarzowy, które przedstawia Radzie Fundacji i występuje z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

 

Rada Fundacji może zobowiązać Komisję do przeprowadzania kontroli doraźnych określając ich zakres oraz termin przeprowadzenia i złożenia sprawozdania Radzie Fundacji.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości