3.6.1: Gość w dom …

Operacje w ramach Przedsięwzięcia 3.6.1 będą służyły osiągnięciu:

• Celu ogólnego 3: Wzmocnienie i restrukturyzacja sektora turystycznego
• Celu szczegółowego 3.6: Podnoszenie kwalifikacji w zakresie świadczenia usług turystycznych
 
Tło
Obszary wiejskie w Polsce cechuje niższy od średniej poziom wykształcenia mieszkańców. Jednocześnie akceptowane współcześnie standardy świadczenia pracy i realizacji usług wymagają coraz wyższego poziomu kwalifikacji. W szczególny sposób dotyczy to świadczenia usług turystycznych, ze względu na konkurencyjność tego sektora oraz na wagę przykładaną przez ludzi do jakości wypoczynku i spędzania wolnego czasu. Dlatego jakość usług turystycznych na obszarze LSR rozstrzygnie o przyszłości tego sektora – same walory obszaru nie determinują bowiem jego atrakcyjności dla turystyki i rekreacji, o czym świadczy obecny stan sektora. Stąd wielka waga działań umożliwiających podnoszenie kwalifikacji w zakresie działalności gospodarczej w sektorze turystyki.
Działania
Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez działania:
–    ‘Małe projekty’,
 
Projekty 
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą projekty obejmujące działania podnoszące kwalifikacje w zakresie świadczenia usług turystycznych, w tym:
– organizacja szkoleń dla usługodawców i ich pracowników,
– organizacja podróży studialnych dla usługodawców i ich pracowników,
– doradztwo dla usługodawców,
– publikacja wydawnictw edukacyjnych,
– tworzenie systemów zapewnienia jakości (certyfikacyjnych, akredytacyjnych itp.);
Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 3.6.1:
• 5 zrealizowanych działań podnoszących kwalifikacje w zakresie świadczenia usług turystycznych;

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości