3.5.1: Aktywny urlop u Aktywnych Razem

Operacje w ramach Przedsięwzięcia 3.5.1 będą służyły osiągnięciu:

• Celu ogólnego 3: Wzmocnienie i restrukturyzacja sektora turystycznego
• Celu szczegółowego 3.5: Wzbogacanie oferty programowej sektora turystycznego
 
Tło
Znawcy branży turystycznej są zgodni co do tego, że preferencja dla regionów i miejsc oferujących możliwie szeroki wachlarz sposobów spędzania czasu jest zjawiskiem długofalowym, które będzie się nasilać. W ścisłym związku z tym zjawiskiem pozostają prognozy wzrostu odsetka turystów, którzy w czasie wakacji i urlopów będą chcieli aktywnie poznawać przyrodę, historię, kulturę i tradycje miejsc, które odwiedzają a także zadbać o swoje zdrowie i urodę. Region musi nadążać za tymi tendencjami, urozmaicając swoją ofertę programową w sposób, który będzie harmonizował z jego wiejskim charakterem oraz priorytetem dla ochrony dziedzictwa przyrody i kultury. Kluczową rolę w tym zakresie mają do odegrania prywatni przedsiębiorcy, niekoniecznie będący gestorami bazy noclegowej.
Działania
Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez działania:
–    ‘Małe projekty’,
–    ‘Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw’,
Projekty 
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą projekty obejmujące:
–    poszerzanie oferty obiektów hotelarskich, obiektów agroturystyki i turystyki wiejskiej o wszelkie usługi lub udogodnienia inne niż zapewnienie noclegu (przedmiotem projektu nie może być tworzenie nowych miejsc noclegowych ani podnoszenie standardu pokoi udostępnianych turystom, z wyjątkiem zapewnienia w pokojach dostępu do Internetu);
–    budowę, rozbudowę i modernizację niepowiązanych z obiektami hotelarskimi, obiektami agroturystyki i turystyki wiejskiej obiektów i urządzeń służących poszerzeniu możliwości spędzania wolnego czasu przez turystów (wypożyczalnie, obiekty gastronomiczne, przystanie wodne, ośrodki jeździeckie, jednostki pływające, urządzenia i obiekty sportowe, salony gier, muzea, galerie itp.);
–    tworzenie warunków do prowadzenia działalności polegającej na organizacji wycieczek na obszarze objętym LSR (zakup sprzętu turystycznego);
–    tworzenie warunków do prowadzenia działalności polegającej na organizacji komercyjnych, cyklicznych imprez adresowanych do turystów, takich jak festiwale, koncerty, pokazy, inscenizacje, przejażdżki (zakup odpowiedniego sprzętu);
–    rozwój usług dotychczas oferowanych w niewystarczającym stopniu lub na niewystarczającym poziomie.
Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 3.5.1:
10 zrealizowanych działań służących poszerzaniu oferty obszaru dla turystów;

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości