3.4.1: Wspólna przestrzeń, wspólna duma

Operacje w ramach Przedsięwzięcia 3.4.1 będą służyły osiągnięciu:

• Celu ogólnego 3: Wzmocnienie i restrukturyzacja sektora turystycznego
• Celu szczegółowego 3.4: Kształtowanie przestrzeni publicznych przyjaznych turystom i mieszkańcom
 
Tło
Estetyka i funkcjonalność przestrzeni publicznych ma ogromne znaczenie zarówno dla atrakcyjności turystycznej miejscowości i regionów jak i dla samopoczucia stałych mieszkańców. Konieczność nadgonienia w ciągu kilkunastu lat ogromnych zapóźnień w dziedzinie podstawowej infrastruktury technicznej (m.in. gospodarka wodno-ściekowa, telekomunikacja) oraz infrastruktury społecznej (szkoły) sprawiła, że w większości gmin wiejskich kraju dopiero od niedawna kształtowanie przestrzeni publicznych wysunęło się na wysokie miejsca w rankingu lokalnych priorytetów. Ważnym impulsem do tej zmiany było zaoferowanie środowiskom wiejskim pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Ze względu na ogromną skalę potrzeb w tej dziedzinie i mocno ograniczone środki, w ramach LSR wspierane będą te operacje, które dotyczą terenów o największym potencjalnym znaczeniu dla rozwoju turystyki, jakości życia mieszkańców i zachowania dziedzictwa kultury.
Działania
Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez działania:
– ‘Odnowa i rozwój wsi’.
Projekty 
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą projekty polegające w głównej mierze na tworzeniu i modernizacji obiektów małej architektury oraz estetyzacji przestrzeni publicznej, podnoszących atrakcyjność turystyczną lub wspomagających zarządzanie ruchem turystycznym.
Proponowane projekty powinny generować możliwie niskie koszty utrzymania i nie mogą wymagać tworzenia stałych miejsc pracy.
Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 3.4.1:
• 7 zrealizowanych działań dotyczących modernizacji przestrzeni publicznej na obszarze LSR

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości