2.3.2: Europejski Uniwersytet Ludowy

Operacje w ramach Przedsięwzięcia 2.3.2 będą służyły osiągnięciu:
• Celu ogólnego 2: Ochrona dziedzictwa przyrody i ekologizacja rolnictwa
• Celu szczegółowego 2.3: Edukacja ekologiczna
 
Tło
Edukacja ekologiczna społeczności lokalnych, aby być efektywna, musi spełnić dwa warunki:
1/ mieć charakter ustawiczny a nie ‘ad hoc’,
2/ być skrojona na miarę tych społeczności i być oferowana ‘blisko nich’, aby skłonić je do uczestnictwa
w niej.
Te warunki spełnia koncepcja uniwersytetu ludowego. Uniwersytety ludowe są jedną z form organizowania pozaszkolnej edukacji młodzieży i dorosłych. Ich idea zapoczątkowana została w Danii w XIX wieku przez Mikołaja Fryderyka Seweryna Grundtviga. Jego hasło „szkoły dla życia” doskonale wpisało się w ideę uniwersytetów ludowych. Głównymi ich celami miało być:
– wychowanie obywatelskie i rozbudzanie świadomości międzykulturowej,
– przeciwdziałanie marginalizacji społecznej,
– propagowanie wiedzy o kraju i regionie,
– edukacja środowiskowa,
– szerzenie nowoczesnej oświaty rolniczej,
– szeroko rozumiana animacja społeczno-kulturalna środowisk lokalnych
 
Działania
Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez działania:
– ‘Małe projekty’,
– ‘Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw’
 
Projekty 
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą projekty wpisujące się w ideę uniwersytetu ludowego. Powinny one korzystać w ja największym stopniu z europejskich dobrych praktyk – wykorzystywać nie tylko historyczne, ale też współczesne doświadczenia: duńskie niemieckie, holenderskie lub z innych krajów europejskich, a także, w miarę możliwości, odbywać się we współpracy z tymi krajami (animatorami europejskich UL, wykładowcami). Profil edukacyjny EUL, zgodny z ideą Grudtviga, ale przede wszystkim
z potrzebami rozwojowymi obszaru LGD AKTYWNI RAZEM, założonymi w jej strategii rozwoju, będzie obejmował ekologię i rolnictwo ekologiczne oraz animację środowisk lokalnych dla ekorozwoju.
Grupy docelowe
Grupami docelowymi dla projektów w ramach przedsięwzięcia 1.3.2 będzie ogół społeczności lokalnej, w tym zwłaszcza: młodzi mieszkańcy obszaru jako jego przyszli gospodarze oraz ludzie starsi (50+), jako niewystarczająco dotychczas wykorzystywany kapitał społeczny obszaru .
Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 2.3.2:
• 1 zrealizowane działanie mające na celu utworzenie instytucji na rzecz edukacji ekologicznej społeczności obszaru LSR;
• 1 zrealizowane działanie mające na celu opracowanie i zrealizowanie programu edukacji ekologicznej społeczności obszaru LSR;
• 1 zrealizowane działanie mające na celu wykorzystanie europejskich dobrych praktyk w zakresie organizacji uniwersytetów ludowych.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości