2.3.1: Ziemia jest tylko jedna

Operacje w ramach Przedsięwzięcia 2.3.1 będą służyły osiągnięciu:
• Celu ogólnego 2: Ochrona dziedzictwa przyrody i ekologizacja rolnictwa
• Celu szczegółowego 2.3: Edukacja ekologiczna
 
Tło
Skuteczna ochrona środowiska jest niemożliwa bez przyjaznego stosunku ludzi do przyrody i bez przyswojenia sobie przez ogół społeczeństwa podstawowej wiedzy ekologicznej oraz zasad postępowania wobec środowiska. Edukacja ekologiczna jest więc jednym z kluczowych obszarów działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a jako dziedzina wymagająca stosunkowo niewielkich finansów, ale wielkiego entuzjazmu nauczających i uczniów, jest naturalnym polem do działania w ramach podejścia Leader.
 
Działania
Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez działania:
– ‘Małe projekty’,
– ‘Odnowa i rozwój wsi’
 Projekty 
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą projekty służące edukacji ekologicznej społeczności obszaru, w tym:
   –    tworzenie, rozwój i modernizacja infrastruktury edukacji ekologicznej, takiej, jak ‘zielone szkoły’, pozarządowe organizacje ekologiczne, szkolne kółka zainteresowań, ścieżki dydaktyczne, izby przyrodnicze, stanowiska dokumentacyjne
   –    warsztaty, szkolenia, seminaria, obozy i inne formy zajęć o tematyce ekologicznej
   –    publikacja wydawnictw edukacyjnych, popularyzatorskich i naukowych związanych z ochroną środowiska
   –    kampanie edukacyjne związane z ochroną środowiska
   –    wytwarzanie i zakup pomocy dydaktycznych związanych z edukacją ekologiczną.
   Wszystkie projekty muszą uwzględniać działania, w których będzie dochodzić do kontaktu „na żywo” z przedstawicielami grup docelowych, do których skierowany jest projekt.
Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 2.3.1:

• 6 zrealizowanych działań służących edukacji ekologicznej społeczności obszaru LSR

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości