2.2.1: Ogród Pana Boga

Operacje w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 będą służyły osiągnięciu:

• Celu ogólnego 2: Ochrona dziedzictwa przyrody i ekologizacja rolnictwa
• Celu szczegółowego 2.2: Popularyzacja i ochrona bioróżnorodności i tradycyjnych form kształtowania krajobrazu
 
Tło
Obszar LGD AKTYWNI RAZEM cechują bardzo wysokie walory przyrodnicze i wysoki wskaźnik bioróżnorodności. Ich zachowanie powinno być jednym z priorytetów dla działań społeczności lokalnych. Ochrona bioróżnorodności jest jednak tą dziedziną ochrony środowiska, która wykracza poza kompetencje gmin, co oznacza, że działania w tym zakresie rzadko mogą liczyć na wsparcie z podstawowego źródła finansowania rozwoju lokalnego, jakim są budżety gminne. Działania takie często wymagają stosunkowo niewielkich pieniędzy, lecz na ogół są niewykonalne bez dużego zaangażowania osobistego bezpośrednich wykonawców i akceptującego stosunku lokalnych społeczności. Tym samym, ochrona cennych gatunków, siedlisk i krajobrazu naturalnego jest idealnym obszarem dla działań w ramach programów bazujących na oddolnej inicjatywie, takich jak Leader.
 
Działania
Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez działania:
– ‘Małe projekty’,
Projekty 
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą projekty popularyzujące i w sposób bezpośredni przyczyniające się do ochrony cennych siedlisk i gatunków oraz kształtujące krajobraz w sposób sprzyjający ochronie bioróżnorodności:
   –    organizowanie wystaw, konkursów i imprez (m.in. obozy przyrodnicze, wycieczki itp.) popularyzujących bioróżnorodność obszaru jako jego cenny walor
   –    opracowywanie dokumentacji niezbędnej do ustanawiania i skutecznego funkcjonowania form ochrony przyrody
   –    biologiczny monitoring gatunków, siedlisk i ekosystemów
   –    techniczne metody ochrony i odtwarzania cennych siedlisk, takie jak odkrzaczanie zarastających łąk będących siedliskami rzadkich gatunków roślin i zwierząt, renaturalizacja cieków wodnych, odpowiednia regulacja stosunków wodnych, nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż dróg polnych, miedz i cieków
   –    oznakowanie form ochrony przyrody, tworzenie infrastruktury zmniejszającej presję turystów na cenne siedliska itp.
   –    aktywne metody ochrony gatunkowej, jak reintrodukcja, ograniczanie dostępu do cennych stanowisk, pozyskiwanie przychylności i współpracy gospodarzy cennych przyrodniczo terenów itp.
Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 2.2.1:
• zrealizowane inicjatywy popularyzujące i w sposób bezpośredni przyczyniające się do ochrony cennych siedlisk i gatunków oraz kształtujące krajobraz w sposób sprzyjający ochronie bioróżnorodności

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości