1.3.2: Kraina sztuki

Operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.2 będą służyły osiągnięciu:
• Celu ogólnego 1: Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju i aktywizacja życia kulturalnego wsi,
• Celu szczegółowego 1.3: Wzbogacanie życia kulturalnego i społecznego wsi
 
Tło
Obszar Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego wyróżnia się na tle innych obszarów, nie tylko na Mazowszu i Kujawach, ciągle żywą kulturą ludową. Folklor Białych Kujaw i Ziemi Gąbińsko-Sannickiej nie tylko nie poszedł w zapomnienie, tak jak na wielu obszarach wiejskich kraju, ale jest kultywowany przez zespoły taneczno-muzyczne i artystów ludowych. Ta tradycja kulturalna wydaje się też przyciągać na ten obszar współczesnych artystów: malarzy, grafików, rzeźbiarzy i innych. Regularnie odbywają się plenery artystyczne, w których razem z uznanymi postaciami polskiej sztuki uczestniczą miejscowi artyści, w tym także młodzież. Na znaczący ośrodek chopinowski wyrasta zespół pałacowo-parkowy w Sannikach, w którym niegdyś gościł muzyczny geniusz. Obecnie mieści się w nim Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina, w którym regularnie odbywają się m.in. koncerty chopinowskie, połączone z recytacją poezji polskiej. Aktualnie zespół podlega gruntownej renowacji i modernizacji ze środków RPO oraz budżetu Województwa Mazowieckiego.
Niestety, większość imprez artystycznych w regionie ma dość kameralny charakter i nie oddziałuje
w znaczący sposób na całą społeczność lokalną, której znaczna część jest wręcz nieświadoma artystycznego potencjału obszaru. Nie są one też odpowiedni wykorzystywane dla promocji obszaru na zewnątrz.Przedsięwzięcie 1.3.2: Kraina sztuki ma na celu zmienić tę sytuację w odniesieniu zarówno do mieszkańców obszaru, jak i świata zewnętrznego. Służyć temu będzie m.in. umieszczanie dzieł sztuki w przestrzeni publicznej oraz lepszy marketing artystycznej oferty obszaru.
Działania
Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez działania:
–    ‘Odnowa i rozwój wsi’,
–    ‘Małe projekty’
–    ‘Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw’
–    ‘Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej’
Projekty
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą projekty polegające na:
– urządzaniu przestrzeni publicznej przez umieszczenie w niej dzieł sztuki,
– organizowaniu imprez artystycznych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym,
– realizacji kompleksowych działań marketingowych, tworzących wizerunek i markę obszaru LSR jako ‘Krainy sztuki’,
– tworzeniu i promowaniu szlaków związanych z kulturą i sztuką obszaru
– rozwijaniu twórczości artystycznej służącej realizacji celów przedsięwzięcia
Grupy docelowe
Grupami docelowymi dla projektów w ramach przedsięwzięcia 1.3.2 będą: ogół społeczności lokalnej obszaru jako założony adresat, nośnik i kontynuator kultury obszaru, w tym zwłaszcza: twórcy, na ogół ludzie starsi (w wieku 50+) oraz młodzi ludzie – kontynuatorzy. Inną grupę docelową będą stanowić inni mieszkańcy kraju i świata, do których będą adresowane działania marketingowe obszaru o kierunku zewnętrznym.
Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 1.3.2:
9 zrealizowanych projektów polegających na urządzaniu przestrzeni publicznej przez umieszczenie w niej dzieł sztuki;
• 2 zrealizowane projekty polegające na zorganizowaniu imprez artystycznych o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym;
2 zrealizowany projekt realizujący kompleksowe działania marketingowe, tworzące wizerunek i markę obszaru LSR jako ‘Krainy sztuki’;
• 1 zrealizowany projekt polegający na tworzeniu i promowaniu szlaków związanych z kulturą i sztuką obszaru;
• 1 zrealizowany projekt tworzący dodatkowy dochód dla rodziny rolniczej, związany ze sztuką obszaru;
• 1 zrealizowany projekt gospodarczy związany z celami przedsięwzięcia.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości