1.3.1: Wieś mieszkańcami bogata

Operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1 będą służyły osiągnięciu:
• Celu ogólnego 1: Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju i aktywizacja życia kulturalnego wsi,
• Celu szczegółowego 1.3: Wzbogacanie życia kulturalnego i społecznego wsi
 
Tło
Warunkiem jakiegokolwiek rozwoju społeczno-gospodarczego jest szeroko rozumiana jakość kapitału społecznego danego obszaru, w tym kwalifikacje poszczególnych mieszkańców, kultura osobista i społeczna, poczucie bycia wspólnotą, identyfikowanie się z ‘małą’ i ‘dużą’ ojczyzną, poziomu organizacji społecznej, morale i etyka, etos pracy, otwartość, innowacyjność, umiejętność uczenia się i współpracy.
Cechy te można rozwijać poprzez odpowiednie działania o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, aktywizacyjnym i integracyjnym. Temu rozwojowi będą służyć operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1, ze szczególnym odniesieniem do ogólnego rozwoju kulturalnego, edukacji ekologicznej i podnoszenia kwalifikacji w zakresie świadczenia usług turystycznych i wykorzystania technologii informatycznych.
Jakość życia na wsi zależy nie tylko od dochodów mieszkańców i jakości infrastruktury technicznej, ale i od tego, co wieś ma swoim mieszkańcom do zaoferowania w dziedzinie szeroko pojętej kultury. Prawdą jest, że na tę sferę nigdy nie było i nie będzie wielkich pieniędzy, ale wiele lokalnych społeczności udowodniło już, że jeżeli są pomysły, wola działania i duch współpracy, wielkie rzeczy można robić nawet za małe pieniądze. Projekty w tym zakresie w ramach tego przedsięwzięcia będą się odnosić do trzech, szczególnie ważnych z punktu widzenia LSR, obszarów, w których działalność publicznych i pozarządowych instytucji społeczno-kulturalnych może przynieść nieocenione rezultaty.
Te obszary to:
–    rozwój niezwiązanej z folklorem amatorskiej i zawodowej twórczości artystycznej,
–    tworzenie atrakcyjnych warunków do powszechnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu kulturalnym i sportowym,
–    społeczna integracja grup zagrożonych marginalizacją.
Rozwój niezwiązanej z folklorem amatorskiej i zawodowej twórczości artystycznej
Kontakt ze sztuką i ekspresja artystyczna od tysiącleci wzbogacają człowieka a ich znaczenia dla jakości życia duchowego i społecznego nie można przecenić. Z drugiej strony, współczesna twórczość artystyczna jest dziedzictwem kulturowym przyszłości. Z tych powodów w ramach LSR wspierane będą działania mające na celu wyłuskiwanie talentów artystycznych i pomoc w ich rozwoju oraz promocję twórców pochodzących z regionu.
Tworzenie atrakcyjnych warunków do powszechnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu kulturalnym i sportowym
Młodzież wiejska rzadziej dostaje się do szkół średnich i na studia niż jej miejscy rówieśnicy, a z drugiej strony o wiele częściej opuszcza swoje rodzinne strony w poszukiwaniu ciekawszego życia. Z punktu widzenia jakości życia, być może najważniejszą różnicą między miastem a wsią jest różnica w atrakcyjności i dostępności szeroko rozumianej kultury. Jest oczywiste, że rozwiązaniem tego problemu nie jest budowanie oper we wsiach. Można natomiast łagodzić dysproporcje poprzez tworzenie atrakcyjnej oferty kulturalnej, wykorzystując do tego celu zasoby lokalne, bliskość ważnych ośrodków miejskich i zdobycze współczesnej technologii.
Społeczna integracja grup zagrożonych marginalizacją
Społeczeństwa, w których ludzie mogą nawzajem na siebie liczyć, należą do najszczęśliwszych, nawet jeśli pod względem materialnym pozostają daleko za najbogatszymi. Jeśli na pomoc znajomych i nieznajomych mogą liczyć najsłabsi, to świadczy to nie tylko o poziomie człowieczeństwa społeczności, ale buduje poczucie bezpieczeństwa, przynależności i solidarności. LSR wspiera działania, dzięki którym ludzie nie z własnej winy zepchnięci na margines życia będą mogli znowu cieszyć się jego smakiem.
 
Działania
Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez działania:
–    ‘Odnowa i rozwój wsi’,
–    ‘Małe projekty’,
   Projekty
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą projekty polegające na:
1/ realizacji przez wnioskodawcę lokalnego programu aktywizacji społeczno-kulturalnej, obejmujące między innymi:
a/ w zakresie rozwoju amatorskiej i zawodowej twórczości artystycznej nie związanej z folklorem:
–    organizację warsztatów, konkursów i plenerów plastycznych, teatralnych, muzycznych, literackich, filmowych itp.
–    zakupy niezbędnego sprzętu
–    zakładanie i doposażenie galerii promujących twórczość artystów z regionu
–    organizację zbiorowych i indywidualnych wystaw, przedstawień i koncertów
–    publikacje utworów literackich twórców z regionu
–    publikacje katalogów sztuki twórców związanych z regionem
–    stypendia i doposażenie obiecujących twórców.
b/ w zakresie tworzenia atrakcyjnych warunków do powszechnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu kulturalnym i sportowym:
–    remont, urządzanie i doposażanie świetlic i domów kultury
–    wyposażanie młodzieżowych klubów sportowych
–    szkolenie animatorów życia kulturalnego
–    organizacja kursów, warsztatów i konkursów plastycznych, teatralnych, muzycznych, literackich, filmowych itp.
–    organizacja rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży
–    urządzanie placów zabaw i placów do gry
–    doposażanie bibliotek
–    wyjazdy dzieci i młodzieży do kin, teatrów i muzeów
–    organizacja półkolonii nastawionych na wyrównywanie szans edukacyjnych (nauka języków, informatyka itp.)
–    organizacja wydarzeń artystycznych (koncerty, monodramy, wystawy itp.)
–    organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi.
c/ w zakresie społecznej integracji grup zagrożonych marginalizacją:
–    wydarzenia mające na celu społeczną integrację grup zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem (niepełnosprawni, osoby starsze, najbiedniejsze rodziny, mniejszości)
–    działania ułatwiające czynne lub bierne uczestnictwo osób niepełnosprawnych i starszych w wydarzeniach kulturalnych i sportowych
–    likwidacja barier architektonicznych i dostosowanie obiektów do potrzeb niepełnosprawnych.
Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 1.3.1:
• 21 zrealizowanych lokalnych programów aktywizacji społeczno-kulturalnej;

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości