1.2.2: Ekomuzeum Osadnictwa Nadwiślańskiego

Operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 będą służyły osiągnięciu:
• Celu ogólnego 1: Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju i aktywizacja życia kulturalnego wsi,
• Celu szczegółowego 1.2: Popularyzacja dziedzictwa kulturowego i promocja jego znaczenia dla rozwoju obszaru LGD
 
Tło
‘Ekomuzeum jest instytucją, która zarządza, bada i wykorzystuje – metodami naukowymi, edukacyjnymi
i kulturowymi – całe dziedzictwo danej społeczności, uwzględniając środowisko naturalne i otoczenie kulturowe. W ten sposób, ekomuzeum jest środkiem do osiągnięcia zaangażowania społecznego w proces planowania i rozwoju. W tym celu, ekomuzeum wykorzystuje wszystkie dostępne środki i metody, aby dać mieszkańcom możliwość zrozumienia, krytykowania i rozwiązywania – w sposób liberalny i odpowiedzialny – problemów, z którymi się borykają. Zasadniczo, ekomuzeum używa języka rzeczywistości dnia codziennego i konkretnych sytuacji w celu osiągnięcia pożądanych zmian’ (wg International Council of Museums – ICOM – za www.ekomuzea.pl).
Ekomuzeum Osadnictwa Nadwiślańskiego będzie prezentować historię i charakterystyczne cechy nadwiślańskich wsi i miasteczek – ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza i Kujaw – w których spotkały się polskie, olenderskie, niemieckie i żydowskie wpływy kulturowe. Ekomuzeum będzie stanowić nie tylko ośrodek edukacji historycznej i kulturowej, ale także sprzyjać rozwojowi aktywności gospodarczej obszaru związanej z turystyką. W założeniu ekomuzeum uchroni przed zniszczeniem i wykorzysta zaniedbane obiekty związane z nadwiślańskim osadnictwem, w tym olenderskim (m.in. dawne mennonicke i ewangelickie kościoły i zbory w Wiączeminie, Troszynie Nowym i Wymyślu Nowym).
 
Działania
Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez działania:
–    ‘Odnowa i rozwój wsi’,
–    ‘Małe projekty’,

 Projekty 

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą projekty obejmujące:

– zachowanie, rewitalizację i promocję obiektów kultury materialnej, związanych z osadnictwem nadwiślańskim,
– organizację imprez edukacyjnych i kulturalnych, nawiązujących do dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego Nadwiśla Mazowiecko-Kujawskiego,
– tworzenie i promocję szlaków tematycznych, związanych z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym Nadwiśla Mazowiecko-Kujawskiego,
– tworzenie i promocję ‘wiosek tematycznych’, związanych z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym Nadwiśla Mazowiecko-Kujawskiego.
Grupy docelowe
Grupami docelowymi dla projektów w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 będą: ogół społeczności obszaru LSR oraz turyści zainteresowani materialnym dziedzictwem kulturowym obszaru, związanym z osadnictwem nadwiślańskim, a także, w szczególności, młodzi mieszkańcy obszaru – w odniesieniu do imprez edukacyjnych i kulturalnych, nawiązujących do dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Nadwiśla Mazowiecko-Kujawskiego, gdyż to oni mają być opiekunem i kontynuatorem tego dziedzictwa – jako bogactwa i stymulatora wzrostu obszaru LSR. Z kolei, wiedza i umiejętności związane z walorami przyrodniczymi i kulturowymi obszaru, zostaną młodym ludziom przekazane przez przedstawicieli średniego i starszego pokolenia (w wieku 50+).
Wskaźniki realizacji Przedsięwzięcia 1.2.2:
• 1 zrealizowane działanie w zakresie zachowania, rewitalizacji i promocji obiektów kultury materialnej, związanych z osadnictwem nadwiślańskim;
• 3 zrealizowane działania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego związanego
z osadnictwem nadwiślańskim;
• 1 zrealizowane działanie w zakresie tworzenia i promocji szlaków tematycznych, związanych
z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym Nadwiśla Mazowiecko-Kujawskiego.

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości