1.2.1: Dziedzictwo dla teraźniejszości i przyszłości

Operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 będą służyły osiągnięciu:
• Celu ogólnego 1: Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju i aktywizacja życia kulturalnego wsi,
• Celu szczegółowego 1.2: Popularyzacja dziedzictwa kulturowego i promocja jego znaczenia dla rozwoju obszaru LGD
 
Tło
Tradycja twórczości ludowej pogranicza Kujaw i Mazowsza jest wciąż żywa i kontynuuje ją spore grono osób, chociaż folklor od lat jest bardzo słabo eksponowany w życiu codziennym regionu. Przejawy ludowości, takie, jak gwara, muzyka, sztuka plastyczna, wzornictwo czy regionalne przedmioty użytkowe, są zwierciadłem duchowego życia pokoleń mieszkańców oraz świadectwem ich kreatywności i sposobu widzenia świata. W ramach LSR wspierane będą działania na rzecz zachowania folkloru jako źródła wiedzy
o nas samych, klucza do zrozumienia naszych relacji z przyrodą i czegoś, czym możemy pochwalić się przed innymi. Ważnym elementem LSR będzie przy tym tworzenie warunków do tego, by twórczość ludowa mogła stać się dla ludzi ją uprawiających znaczącym dodatkowym źródłem dochodu.
Pamięć o miejscach, wydarzeniach i ludziach jest tym, co często w największym stopniu stanowi
o identyfikacji z małą ojczyzną. Jest wiele miejsc na świecie, gdzie zabytki kultury materialnej nie przetrwały lub są liche i niepozorne i gdzie mimo tego, poprzez pamięć o przeszłości, zachował się niepowtarzalny klimat kulturowy, który, stanowiąc wartość samą w sobie, bywa jednocześnie silnym atutem w konkurencji na rynku turystycznym. W ramach LSR należy więc wspierać inicjatywy utrwalające i przywracające pamięć historyczną, która w skali regionalnej jest czynnikiem integrującym i zwiększającym szanse rozwojowe.
 
Działania
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach działań:
– ‘Małe projekty’,
 
Projekty 
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą projekty informacyjne, edukacyjne i kulturalne popularyzujące dziedzictwo kulturowe obszaru i uświadamiające jego mieszkańcom jego walory i znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju obszaru LGD:
1/ w zakresie zachowania i przywracania pamięci historycznej mieszkańców:
         –  wydawnictwa o historii regionu, miejscach i ludziach z nim związanych
         –  urządzanie izb pamięci, muzeów
         –  oznakowanie miejsc historycznych
         –  wystawy dawnych fotografii, odtwarzanie i prezentacja losów rodzin, budynków i miejscowości
         –  przekazywanie wiedzy historycznej poprzez spotkania, warsztaty, seminaria, plenery itp.
         –  odtwarzanie wydarzeń historycznych w przedstawieniach
2/ w zakresie zachowania i odtwarzania folkloru i tradycyjnych umiejętności mieszkańców:
         –  upowszechnianie wiedzy o sztuce ludowej wśród mieszkańców i turystów poprzez wydawnictwa, wystawy, koncerty, stałe ekspozycje
         – upowszechnianie umiejętności związanych ze sztuką ludową i tradycyjnym rękodziełem (muzyka, wycinankarstwo, haft, ceramika, tkactwo, rzeźba, wikliniarstwo, wyroby ze słomy, pisanki, tradycyjne ogrody przydomowe itp.) poprzez spotkania z twórcami, warsztaty, zakupy niezbędnego sprzętu, organizowanie konkursów i przeglądów oraz uczestnictwo w konkursach i przeglądach organizowanych przez inne podmioty
         – tworzenie kanałów dystrybucji i sprzedaży rękodzieła i muzyki ludowej poprzez zakładanie stron internetowych, stałe lub sezonowe stoiska w sklepach, kiermasze, stałe ekspozycje i punkty kontaktowe w hotelach i pensjonatach.
         –  organizowanie wydarzeń artystycznych (festiwale, koncerty, wystawy, itp.), zakup wyposażenia, sprzętu związanego z organizacją wydarzeń artystycznych.
Wskaźniki realizacji Przedsięwzięcia 1.2.1:
10 zrealizowanych działań w zakresie zachowania i przywracania pamięci historycznej mieszkańców;
10 zrealizowanych działań w zakresie zachowania i odtwarzania folkloru i tradycyjnych umiejętności mieszkańców;

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości