1.1.1: Ocalić i ożywić pomniki historii

Operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 będą służyły osiągnięciu:

• Celu ogólnego 1: Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju i aktywizacja życia kulturalnego wsi,

• Celu szczegółowego 1.1: Zachowanie i twórcze wykorzystanie zabytków

Tło

Na obszarze LSR występuje szczególnie dużo obiektów architektury ziemiańskiej, przy czym niektóre z kilkudziesięciu pałacyków i dworów posiadają znaczne walory artystyczne i dużą rangę historyczną. Dwudziestowieczne przemiany odcięły ziemiańskie rezydencje od ich naturalnych źródeł finansowania, odzierając je z gromadzonych przez setki lat dóbr ruchomych i zagrażając egzystencji budynków. W nowej rzeczywistości jedyną szansą dla siedzib ziemiańskich jest zewnętrzna pomoc w powstrzymaniu degradacji i nadawanie im nowych, sensownych funkcji, zapewniających długofalowe utrzymanie. Bardzo ważne jest przy tym, aby funkcje te nie izolowały zabytków od społeczności lokalnych i turystów.

Podobnie jak dwory, wiele innych zabytków dawnej architektury niszczeje w wyniku pozbawienia ich funkcji użytkowych lub ograniczenia finansowania. Są to na przykład stare młyny, opuszczone kościoły protestanckie i dziesiątki chylących się ku upadkowi tradycyjnych zagród. Elementem Strategii jest wspieranie oryginalnych i twórczych rozwiązań mających na celu zapewnienie przetrwania takich obiektów.

Działania

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach działań:

–           ‘Małe projekty’,

–          ‘Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw’.

Projekty

W ramach przedsięwzięcia realizowane będą projekty polegające na zagospodarowaniu, remoncie, adaptacji lub przebudowie obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych lub do wojewódzkiej bądź gminnej ewidencji zabytków nieruchomych. Projekty muszą być uzgodnione z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków i zawierać rozwiązania dające wysoki stopień pewności, że po zakończeniu inwestycji obiekty będą utrzymywane w niepogorszonym stanie przez okres przynajmniej 5 lat;

Wskaźnik realizacji Przedsięwzięcia 1.1.1:

  • 5 zagospodarowane, wyremontowane, zaadaptowane lub przebudowane obiekty wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków;

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości