OGŁOSZENIE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 19 czerwca do dnia 18 lipca 2017 r. będzie prowadzony nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Ogłoszenia o naborach wniosków

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Formularze wniosków o przyznanie pomocy
  2. Formularze wniosków o płatność
  3. Formularze umów o udzielenie wsparcia 
  4. Lokalne kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium
  5. Lokalna Strategia Rozwoju 
  6. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji 
  7. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru
  8. Zobowiązania informacyjne Wnioskodawcy 
  9. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną 

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości