Ogłoszenia o naborach wniosków

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 9 lipca do dnia 3 sierpnia 2018 r. będą prowadzone nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

 

Ogłoszenia o naborach wniosków

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
 1. Formularze wniosków o przyznanie pomocy
 2. Formularze wniosków o płatność
 3. Formularze umów o udzielenie wsparcia
 4. Lokalne kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium
 5. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Lokalna Strategia Rozwoju, LSR)
 6. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji 
 7. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru
 8. Zobowiązania informacyjne Wnioskodawcy
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną
 10. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych
 11. Procedura odwoławcza

 

Pogoda

Polecamy

Archiwum wiadomości