WESOŁYCH ŚWIĄT

Ogłoszenie o naborach wniosków

Ogłoszenie o naborze wniosków (Konkurs nr 1/2019)


Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia
13 maja do dnia 7 czerwca 2019 r. będą prowadzone nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Czytaj więcej ›

Ogłoszenia o naborach – GRANTY

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM informuje, że od dnia 13 maja do dnia 7 czerwca 2019 r. będą prowadzone nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Ogłoszenia o naborach wniosków

Dokumenty do pobrania:

 1. Wzór wniosku o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego
 2. Generator wniosków

 1. Instrukcja Generatora Wniosków
 2. Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców
 3. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych LGD AKTYWNI RAZEM w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
 4. Karta zgodności z LSR
 5. Weryfikacja PROW
 6. Weryfikacja celów i wskaźników LSR
 7. Karta oceny wg lokalnych kryteriów
 8. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR)
 9. Wzór umowy o powierzeniu grantu
 10. Wzór wniosku o rozliczenie grantu / sprawozdanie z realizacji grantu
 11. Załącznik do wniosku o rozliczenie grantu – zestawienie rzeczowo-finansowe
 12. Załącznik do wniosku o rozliczenie grantu – wykaz dokumentów księgowych
 13. Instrukcja rozliczenia transzy grantu
 14. Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu/ zasobach/kwalifikacjach, prowadzonej działalności
 15. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną
 16. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych (klauzula RODO Grantobiorcy)

Zbliżają się wiosenne nabory wniosków w LGD AKTYWNI RAZEM

LGD wystąpiła do UMWM z prośbą o uzgodnienie naborów wniosków w terminie od 13 maja do 7 czerwca 2019 r.

Poniżej przedstawiamy rodzaj i tematykę najbliższych naborów.

Zaplanowane nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych przedsięwzięcia 1.1.1 Aktywni razem:

 • Kształcenie lokalnych liderów, kształcenie animatorów społecznych
 • Organizacja tematycznych wydarzeń integracyjnych z aktywnym udziałem mieszkańców oraz wykorzystaniem animatorów społecznych
 • Realizacja projektów współpracy podmiotów w obrębie sektorów i między nimi, w tym JST i NGO

Zaplanowane nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych przedsięwzięcia 1.3.1 Tacy sami:

 • Promocja i rozwój wolontariatu, tworzenie grup samopomocy, tworzenie grup wsparcia; wsparcie psychologiczne i pedagogiczne GD, działania edukacyjne dot. zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych
 • Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną (usuwanie barier architektonicznych)

Zaplanowane nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych przedsięwzięcia 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju:

 • Archiwizacja społeczna; tworzenie i rozwój gminnych izb pamięci
 • Rozwój imprez i innych instrumentów promujących dziedzictwo kulturowe obszaru LGD
 • Szkolenie i zatrudnianie animatorów kultury, tworzenie i realizacja programów kulturalnych dla świetlic

Zaplanowane nabory wniosków na operacje w ramach przedsięwzięcia 2.2.1 Ekonomia z ludzką twarzą

 • Rozwijanie przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES)

Ogłoszenia na naborach zostaną zamieszczone na stronie internetowej po uzgodnieniu z UMWM.

Zapraszamy do kontaktu i ścisłej współpracy z LGD w trakcie planowania i przygotowywania wniosków.

SZKOLENIE DLA MIESZKAŃCÓW!

Szanowni Wnioskodawcy,

 

informujemy, że w dniu 12.12.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM, na której dokonano zmian wartości i intensywności dofinansowania w naborach nr 2/2018, 3/2018 oraz 5/2018.

 

Listy operacji wybranych przez LGD – korekta

 

Nabór nr 2/2018 – Przedsięwzięcie 3.2.1 Nuda? Nie u nas! – pobierz listę

Nabór nr 3/2018 – Przedsięwzięcie 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy – pobierz listę

Nabór nr 5/2018 – Przedsięwzięcie 3.4.1 CO2? Nie, dziękuję – pobierz listę

 

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 12.12.2018 – pobierz

Szanowni Państwo!

 

W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, dotyczącej realizacji LSR i działalności LGD.

Ankieta jest anonimowa. Prosimy o przesłanie ankiety na adres: aktywni.razem@wp.pl

 

ANKIETA

WDRAŻANIE INICJATYWY LEADER 2016-2018

Harmonogram planowanych naborów wniosków – rezygnacja z naboru w II poł. 2018 r.

Informujemy, że w związku z osiągnięciem zaplanowanych wskaźników dla Przedsięwzięcia 2.1.1 Kowale swego szczęścia, Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM nie ogłosi zaplanowanego naboru wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej.

Inicjatywa Jeremie 2

W imieniu Zespołu Biura Terenowego w Płocku Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa zapraszamy przedsiębiorców z województwa mazowieckiego do ubiegania się o środki unijne  w ramach Inicjatywy JEREMIE 2.

 

W ramach projektu można skorzystać z pożyczki w kwocie od 500 000,00 zł do 2 500 000,00 zł,  a oprocentowanie zaczyna się już od  1,39% rocznie, bez prowizji i dodatkowych opłat oraz bez wkładu własnego. Okres finansowania wynosi 96 miesięcy.

 

Uwaga! Projekt jest określony czasowo i kwotowo,  rozpatrywany zgodnie z kolejnością złożonych kompletnych wniosków.

 

Zapraszamy przedsiębiorców na spotkanie do siedziby Fundacji w Płocku ul. Nowy Rynek 8  lok 24/25 w godzinach 8-16,  po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod nr tel . 694 407 394.

 

Karta produktu Pożyczka duża

Regulamin udzielania pożyczek – DP